Ezekiel 15:2

  15:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 5100 τι what 302 αν ever 1096 γένοιτο may become of 3588 το the 3586 ξύλον wood 3588 της of the 288 αμπέλου vine 1537 εκ from out of 3956 πάντων all 3588 των the 3586 ξύλων woods 3588 των of the 2814 κλημάτων branches 3588 των of the ones 1510.6 όντων being 1722 εν in 3588 τοις the 3586 ξύλοις woods 3588 του of the 1409.1 δρυμού forest?