Daniel 8:11

  8:11   2532 και And 2193 έως unto 3588 του the 751.2 αρχιστρατηγού commander-in-chief 3170 εμεγαλύνθη he was magnified, 2532 και and 1223 δι΄ through 1473 αυτόν him 2378 θυσία the sacrifice 5015 εταράχθη was disturbed, 2532 και and 3588 το the 39 άγιον holy place 2049 ερημωθήσεται shall be made desolate.