2 Samuel 16:3

  16:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 4226 που Where 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2962-1473 κυρίου σου of your master? 2532 και And 2036-* είπε Σιβά Ziba said 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 2400 ιδού Behold, 2521 κάθηται he sits 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3754 ότι for 2036 είπε he said, 4594 σήμερον Today 1994 επιστρέψουσί [4shall return 1473 μοι 5to me 3588 ο 1the 3624 οίκος 2house * Ισραήλ 3of Israel] 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father.