2 Samuel 16:2

  16:2   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Σιβά Ziba, 5100 τι What 3778 ταύτά are these 1473 σοι to you? 2532 και And 2036-* είπε Σιβά Ziba said, 3588 οι The 3688 όνοι donkeys 3588 τω for the 3624 οίκω household 3588 του of the 935 βασιλέως king 3588 του   1910 επιβαίνειν to mount, 2532 και and 3588 οι the 740 άρτοι bread loaves, 2532 και and 3588 αι the 3818.1 παλάθαι dried fruit clusters, 2532 και and 4717.1 σταφίδες dried grapes 1519 εις for 1035 βρώσιν food 3588 τοις to the 3808 παιδαρίοις servants, 2532 και and 3588 ο the 3631 οίνος wine 4095 πιείν to drink 3588 τω to the 1590 εκλελυμένω one faint 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness.