2 Samuel 16:4

  16:4   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω   * Σιβά to Ziba, 2400 ιδού Behold, 1473 σοι I give to you 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1510.2.3 εστί is * Μεφιβόσεθ Mephibosheth's. 2532 και And 2036-* είπε Σιβά Ziba said, 4352 προσκυνώ I do obeisance, 2147 εύροιμι may I find 5484 χάριν favor 1722 εν in 3788-1473 οφθαλμοίς σου your eyes, 2962-1473 κύριέ μου O my master, 935 βασιλεύ O king.