2 Kings 7:12

  7:12   2532 και And 450 ανέστη [3rose up 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3571 νυκτός in the night, 2532 και and 2036 είπεν said 3588 τοις to 3816-1473 παισίν αυτού his servants, 312 αναγγελώ I shall report 1211 δη indeed 1473 υμίν to you 3739 α what 4160 πεποιήκασιν [3have done 1473 ημίν 4to us 3588 οι 1the * Σύριοι 2Syrians]. 1097 έγνωσαν They know 3754 ότι that 3983-1473 πεινώμεν ημείς we hunger, 2532 και and 1831 εξήλθον they went forth 1537 εκ from out of 3588 της the 3925 παρεμβολής camp, 2928 κρυβήναι to hide 1722 εν in 68 αγρώ a field, 3004 λέγοντες saying, 1831 εξελεύσονται They shall come forth 1537 εκ from out of 3588 της the 4172 πόλεως city, 2532 και and 4815 συλληψόμεθα we shall seize 1473 αυτούς them 2198 ζώντας alive, 2532 και and 1525 εισελευσόμεθα we shall enter 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city.