Ezra 2 Cross References - Croatian

1 Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 2 Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova: 3 sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva; 4 sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva; 5 Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet; 6 sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest; 7 Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 8 sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet; 9 Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset; 10 Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva; 11 Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri; 12 sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva; 13 Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest; 14 sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest; 15 Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri; 16 sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam; 17 Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri; 18 sinovi Jorini: stotinu i dvanaest; 19 Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri; 20 sinovi Gibarovi: devedeset i pet; 21 ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri; 22 ljudi iz Netofe: pedeset i šest; 23 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 24 ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva; 25 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri; 26 ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan; 27 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 28 ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri; 29 nebonski sinovi: pedeset i dva; 30 sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest; 31 sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 32 Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset; 33 sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet; 34 sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet; 35 sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset. 36 Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 37 sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva; 38 Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam; 39 sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest. 40 Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri. 41 Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam. 42 Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet. 43 Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi, 44 Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi, 45 sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi, 46 Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi, 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini, 48 Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi, 49 sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi, 50 Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi, 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi, 52 Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi, 53 sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi, 54 Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi. 55 Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini, 56 Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi, 57 sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi. 58 Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva. 59 Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla: 60 sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva. 61 A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom. 62 Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva. 63 I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumim. 64 Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša, 65 ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica. 66 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet, 67 deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset. 68 Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu. 69 Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina. 70 Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.

Genesis 12:8

8 Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi između Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino.

Exodus 15:20-21

20 Tada Aronova sestra, proročica Mirjam, uze bubanj u ruku, a sve žene pridruže joj se s bubnjem u ruci i plešući. 21 Mirjam je začinjala pjesmu: "Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao."

Exodus 28:30

30 U naprsnik za presuđivanje neka se stave i 'Urim' i 'Tumim' da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih."

Exodus 35:5-19

5 Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuča; 6 ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; 7 učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva, 8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan; 9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik. 10 A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio: 11 Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja; 12 njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon; 13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove; 14 svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo; 15 kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište; 16 žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuča; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 17 zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište; 18 kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama; 19 svečano ruho za vršenje službe u Svetištu - posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova."

Exodus 35:29

29 I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.

Exodus 36:3

3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,

Leviticus 2:3

3 A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih.

Leviticus 2:10

10 A što od žrtve prinosnice ostane, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima - najsvetije od žrtava Jahvi paljenih.

Leviticus 6:17

17 Još reče Jahve Mojsiju:

Leviticus 6:29

Leviticus 7:16

16 A bude li prinos žrtva zavjetnica ili žrtva dragovoljna, neka se jede na dan kad se žrtva prinosi. Što ostane od nje neka se jede sutradan.

Leviticus 8:8

8 Stavi mu naprsnik, a u naprsnik metnu Urim i Tumim.

Leviticus 10:17-18

17 "Zašto ste jeli žrtvu okajnicu na svetome mjestu? Vrlo ja sveta! To vam je dao Jahve da uklanjate krivnju sa zajednice vršeći nad njom obred pomirenja pred Jahvom. 18 Budući da krv žrtve nije bila unesena unutar Svetišta, morali ste je blagovati u Svetištu, kako mi je bilo zapovjeđeno."

Leviticus 21:21-23

21 Dakle, ni jedan od potomaka svećenika Arona koji imadne manu neka se ne primiče da prinosi u čast Jahvi paljenu žrtvu; budući da ima manu, neka se ne primiče da prinosi hranu svoga Boga. 22 Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih, 23 ali neka ne dolazi k zavjesi niti se žrtveniku primiče jer ima manu. Neka ne skvrne mojih svetih stvari, jer sam ih ja, Jahve, posvetio.'"

Leviticus 22:2-3

2 "Reci Aronu i njegovim sinovima da sveto postupaju sa svetim prinosima Izraelaca; neka ne oskvrnjuju moje sveto ime koje oni - ta moje je! - moraju svetiti. Ja sam Jahve! 3 Reci im: 'Ako se ikad tko od vaših naraštaja primakne u stanju nečistoće k svetim prinosima što ih Izraelci posvećuju Jahvi, taj će biti uklonjen od moje nazočnosti. Ja sam Jahve!'

Leviticus 22:10

10 "Neka nijedan svjetovnjak ne blaguje od prinosa; ni ukućanin ni svećenikov sluga ne smije jesti od svetoga prinosa.

Leviticus 22:14-16

14 Bude li tko iz neznanja jeo sveti prinos, neka ga nadoknadi svećeniku dodajući petinu. 15 Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa što ih Izraelci Jahvi podižu. 16 Jedući ih, navukli bi na se krivnju koja bi ih obvezivala na nadoknadu, jer ja, Jahve, posvetio sam te prinose."

Numbers 3:10

10 Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svećeničku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi."

Numbers 7:3-89

3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište. 4 Tada Jahve progovori Mojsiju: 5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi." 6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. 7 Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi, 8 a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona. 9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima. 10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik, 11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!" 12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina. 13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu. 14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 16 jedan jarac za žrtvu okajnicu, 17 a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina. 18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca. 19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana; 21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 22 jednog jarca za okajnicu, 23 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina. 24 Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov. 25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 26 jedna zlatna posudica puna tamjana; 27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 28 jedan jarac za okajnicu, 29 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina. 30 Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov. 31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 34 jedan jarac za okajnicu, 35 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina. 36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev. 37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 40 jedan jarac za okajnicu, 41 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina. 42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov. 43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 46 jedan jarac za okajnicu, 47 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina. 48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov. 49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu, 52 jedan jarac za okajnicu, 53 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina. 54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov. 55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 58 jedan jarac za okajnicu, 59 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina. 60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev. 61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana, 63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 64 jedan jarac za okajnicu, 65 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina. 66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev. 67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu; 68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 70 jedan jarac za okajnicu, 71 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina. 72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov. 73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 76 jedan jarac za okajnicu, 77 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina. 78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov. 79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 82 jedan jarac za okajnicu, 83 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina. 84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica. 85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela. 86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela. 87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca. 88 Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan. 89 Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.

Numbers 16:39-40

Numbers 18:7

7 Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite svećeničke poslove oko svega što spada na žrtvenik i iza zavjese. Službu koju dajem na dar vašem svećeništvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi."

Numbers 18:9-11

9 Ovo neka pripadne tebi od svetinja nad svetinjama: od paljenih žrtava svi njihovi darovi, za sve njihove prinosnice, za sve njihove okajnice i za sve njihove naknadnice što ih budu meni uzvraćali; ta vrlo sveta stvar neka pripadne tebi i tvojim sinovima! 10 Blagujte ih kao najveće svetinje! Svaki muškarac može ih jesti. Neka ti budu svete! 11 I ovo neka bude za te: ono što se uzima od izraelskih prinosa da se prinese kao prikaznica - trajnim zakonom predajem tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom. Svatko tko u tvome domu bude čist može od toga jesti.

Numbers 18:19

19 Sve posvećene prinose što ih Izraelci podižu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred Jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom."

Numbers 18:32

32 Pošto prinesete njegov najbolji dio, nećete navući na se grijeha; svetinja Izraelaca nećete oskvrnjivati te nećete ginuti.'"

Numbers 27:21

21 Neka pristupa k svećeniku Eleazaru, koji će za nj tražiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim - sva zajednica."

Numbers 32:3

3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon -

Deuteronomy 32:49

49 "Popni se na goru Nebo u Abarskom gorju - ono je u moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu - pa pogledaj zemlju kanaansku što ću je dati u posjed Izraelcima.

Deuteronomy 33:8

8 O Leviju reče: Daj Leviju tvoje Urime i tvoje Tumime čovjeku milosti svoje, koga si u Masi iskušao, s kojim si se preo kod voda meripskih.

Joshua 7:2

2 Jošua pak posla ljude iz Jerihona u Aj, koji leži istočno od Betela, i reče im: "Uziđite onamo, izvidite kraj!" Ljudi odoše te izvidješe Aj.

Joshua 8:9

9 Jošua ih posla i oni odoše u zasjedu te se smjestiše između Betela i Aja, gradu sa zapada. A Jošua provede noć među narodom.

Joshua 8:17

17 I ne ostade nitko u Aju i Betelu da nije pošao za Izraelcima. Ostavili su grad otvoren i gonili Izraelce.

Joshua 9:17

17 Tada krenu Izraelci iz tabora i stignu u njihove gradove, a to su bili Gibeon, Kefira, Beerot i Kirjat Jearim.

Joshua 9:21

21 Još dometnuše glavari: "Neka žive i neka budu drvosječe i vodonoše svoj zajednici." Sva zajednica prihvati što rekoše glavari.

Joshua 9:23

23 Zato će sada na vama biti kletva i nikada neće nestati među vama ropstva: bit ćete drvosječe i vodonoše za Dom Boga moga."

Joshua 9:27

27 I od toga dana naredi im Jošua da sijeku drva i nose vodu, sve do danas, za zajednicu i za žrtvenik Jahvin na mjestu koje se god izabere.

Joshua 18:24-25

24 Kefar Haamona, Ofni i Gaba: dvanaest gradova s njihovim selima. 25 Gibeon, Rama, Beerot;

Joshua 21:18

18 Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

1 Samuel 13:5

5 A Filistejci se skupiše da vojuju na Izraela: tri tisuće bojnih kola, šest tisuća konja, a mnoštvo naroda kao pijeska na morskoj obali. I utaboriše se kod Mikmasa, istočno od Bet Avena.

1 Samuel 13:23

23 A dotle jedna straža filistejska bijaše izišla prema klancu kod Mikmasa.

1 Samuel 28:6

6 Šaul upita za savjet Jahvu, ali mu Jahve ne dade odgovora - ni u snima, ni po Urimu, ni preko proroka.

2 Samuel 17:27

27 Kad je David došao u Mahanajim, tada Šobi, sin Nahašev iz Rabe Amonske, pa Makir, sin Amielov iz Lo Debara, i Barzilaj, Gileađanin iz Rogelima,

2 Samuel 19:31-39

31 Meribaal reče kralju: "Neka uzme i sve, kad se moj gospodar kralj sretno vratio u svoj dom!" 32 I Barzilaj Gileađanin dođe iz Rogelima i nastavi s kraljem da ga isprati preko Jordana. 33 Barzilaj bijaše vrlo star, bilo mu je osamdeset godina. Pribavljao je kralju opskrbu dok je boravio u Mahanajimu jer bijaše vrlo imućan čovjek. 34 Kralj reče Barzilaju: "Pođi sa mnom, ja ću te u tvojim starim danima uzdržavati kod sebe u Jeruzalemu." 35 A Barzilaj odgovori kralju: "A koliko mi još godina života ostaje da idem s kraljem u Jeruzalem?

2 Samuel 19:35

35 A Barzilaj odgovori kralju: "A koliko mi još godina života ostaje da idem s kraljem u Jeruzalem? 36 Sada mi je osamdeset godina; mogu li još razlikovati što je dobro a što zlo? Može li tvojem sluzi još goditi što jede i pije? Mogu li još slušati glas pjevača i pjevačica? Zašto bi tvoj sluga bio još na teret mome gospodaru kralju? 37 Tvoj će sluga još samo prijeći preko Jordana s kraljem, ali zašto bi mi kralj dao takvu nagradu? 38 Dopusti svome sluzi da se vrati, da umrem u svom gradu kod groba svoga oca i svoje majke. Ali evo tvoga sluge Kimhama, neka ide dalje s mojim gospodarom kraljem, pa njemu učini što je dobro u tvojim očima!" 39 Kralj odgovori: "Neka onda Kimham ide sa mnom dalje, a ja ću mu učiniti što bude tebi drago i što god me zamoliš sve ću mu učiniti za tebe."

2 Samuel 23:28

28 Salmon iz Ahoha; Mahraj iz Netofe;

1 Kings 2:7

7 A sinovima Barzilaja Gileađanina vrati ljubav: neka budu među onima koji jedu za tvojim stolom jer su mi pomogli kad sam bježao pred tvojim bratom Abšalomom.

1 Kings 7:51

51 Tako bi priveden kraju sav posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i posuđe - i stavi ih u riznicu Doma Jahvina.

1 Kings 9:21

21 sinovima njihovim koji ostadoše iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli, Salomon nametnu tešku tlaku do današnjega dana.

1 Kings 16:34

34 Za njegova je vremena Hiel iz Betela sagradio Jerihon; uz žrtvu svoga prvorođenca Abirama podigao je temelje, a uz žrtvu svoga mezimca Seguba postavio je gradska vrata, po riječi koju je Jahve rekao po svome sluzi Jošui, sinu Nunovu.

2 Kings 24:14-16

14 Odveo je u progonstvo sav Jeruzalem, sve vojskovođe i sve vrsne ratnike, oko deset tisuća prognanika, sa svim kovačima i bravarima. Jedino je preostao najsiromašniji narod zemlje. 15 Odveo je Jojakina u Babilon; tako isto i kraljevu majku i sve žene kraljeve, njegove dvorane, plemenitaše zemlje, sve ih je odveo iz Jeruzalema u progonstvo u Babilon. 16 Sve sposobne ljude, njih sedam tisuća na broju; kovače i bravare, tisuću na broju; sve ljude sposobne za boj, sve ih je kralj babilonski odveo u Babilon, u sužanjstvo.

2 Kings 25:11

11 Nebuzaradan, zapovjednik kraljeve tjelesne straže, odvede u sužanjstvo ostatak naroda koji bijaše ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu.

1 Chronicles 2:50-52

50 To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov, 51 Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov. 52 A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaćana.

1 Chronicles 2:54

54 Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani.

1 Chronicles 6:39

39 Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb -

1 Chronicles 8:12

12 Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.

1 Chronicles 9:2

2 Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci.

1 Chronicles 9:10

10 Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,

1 Chronicles 9:12

12 Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.

1 Chronicles 9:17

17 Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar,

1 Chronicles 11:2

2 Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: 'Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.'"

1 Chronicles 15:17

17 Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braće Berekjina sina Asafa, i od njihove braće, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana.

1 Chronicles 21:18

18 Tada Jahvin anđeo reče Gadu da kaže Davidu neka uziđe i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana.

1 Chronicles 22:1

1 Zato David reče: "Ovo je Dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!"

1 Chronicles 22:14

14 Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za Dom Jahvin sto tisuća zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a tuča i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu.

1 Chronicles 24:7-18

7 Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju, 8 treći na Harima, četvrti na Seorima,

1 Chronicles 24:8

8 treći na Harima, četvrti na Seorima, 9 peti na Malkiju, šesti na Mijamina, 10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju, 11 deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju, 12 jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima, 13 trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba, 14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,

1 Chronicles 24:14

14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera, 15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa, 16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela, 17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula, 18 dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.

1 Chronicles 25:1-2

1 David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.

1 Chronicles 26:1-19

1 Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja između Asafovih sinova; 2 a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadja, četvrti Jatniel; 3 peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj. 4 Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treći Joah, četvrti Sakar, a peti Netanel, 5 šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog, 6 a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci. 7 Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braćom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja. 8 Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braća, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma. 9 Mešelemjinih sinova i braće, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest. 10 Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara; 11 drugi Hilkija, treći Tebalija, četvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braće bilo je trinaest. 12 Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braća, čuvari u službi Jahvina Doma. 13 Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveći, po obiteljima za svaka pojedina vrata. 14 Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever, 15 Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište; 16 Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže. 17 S istoka šest levita, sa sjevera četiri na dan, s juga četiri na dan; a kod spremišta po dva. 18 Na hramskoj prigradnji, sa zapada, četiri na usponu, dva kod prigradnje. 19 To su vratarski redovi među Korahovim i Merarijevim sinovima. 20 Leviti, njihova braća, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posvećenih stvari. 21 Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci. 22 Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma. 23 Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su: 24 Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom. 25 Njegova braća po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit. 26 Taj je Šelomit sa svojom braćom bio odgovoran za sve blago od posvećenih stvari koje je posvetio kralj David s porodičnim poglavarima, s tisućnicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima. 27 Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojača Jahvin Dom. 28 Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posvećeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braće.

1 Chronicles 29:5-17

5 Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo umjetničkih ruku. Bi li danas još tko htio dragovoljno što priložiti svojom rukom Jahvi?" 6 Tada su dragovoljno priložili knezovi obitelji i knezovi izraelskih plemena, tisućnici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima. 7 Dali su za službu u Božjem Domu zlata pet tisuća talenata i deset tisuća zlatnih darika, srebra deset tisuća talenata, tuča osamnaest tisuća talenata, željeza sto tisuća talenata. 8 U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca. 9 Narod se veselio što su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi; i kralj David radovao se od srca. 10 Potom David blagoslovi Jahvu pred svim zborom. I reče David: "Blagoslovljen da si, Jahve, Bože našeg oca Izraela, od vijeka do vijeka! 11 Tvoja je, Jahve, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega! 12 Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moć, u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve. 13 I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime. 14 Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivši, dali smo tebi! 15 Pridošlice smo pred tobom, naseljenici kao svi naši očevi; naši dani na zemlji prolaze kao sjena i nema nade. 16 Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje! 17 Ali znam, o Bože moj, da ti iskušavaš srca i da ljubiš iskrenost; ja sam iskrena srca dragovoljno prinio sve ovo i s radošću sam gledao tvoj narod koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi.

2 Chronicles 3:1

1 Salomon tada poče graditi Dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viđenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana.

2 Chronicles 28:15

15 Onda su poimence prozvani ljudi ustali, osokolili robove, obukli sve gole u odjeću iz plijena; a kad su ih obukli, obuli, nahranili, napojili i namazali, poveli su na magarcima sve iznemogle i odveli ih u palmov grad Jerihon do njihove braće, a potom se vratili u Samariju.

2 Chronicles 35:25

25 I Jeremija je protužio za Jošijom. I svi pjevači i pjevačice spominju u tužbalicama Jošiju do danas; uveli su ih u običaj u Izraelu, i eno su zapisane u Tužbalicama.

2 Chronicles 36:1-23

1 Tada priprosti puk uze Jošijina sina Joahaza i zakralji ga u Jeruzalemu namjesto njegova oca. 2 Dvadeset i tri godine bile su Joahazu kad se zakraljio. Kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. 3 Svrgao ga je egipatski kralj u Jeruzalemu i udario na zemlju danak od sto srebrnih talenata i jedan zlatni talenat. 4 Egipatski kralj postavi za kralja nad Judejom i nad Jeruzalemom njegova brata Elijakima, promijenivši mu ime na Jojakim; njegova je brata Joahaza uzeo Neko i odveo u Egipat. 5 Dvadeset je i pet godina bilo Jojakimu kad se zakraljio. Kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu; činio je što je zlo u očima Jahve, njegova Boga. 6 Na nj je zaratio babilonski kralj Nabukodonozor i, svezavši ga u dvoje mjedene verige, odveo ga u Babilon. 7 Dio posuđa iz Jahvina Doma odnio je Nabukodonozor u Babilon i metnuo ga u svoj dvorac u Babilonu. 8 Ostala Jojakimova djela i gnusobe koje je činio i što se na njemu našlo, sve je zapisano u Knjizi o izraelskim i judejskim kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Jojakin. 9 Osam je godina bilo Jojakinu kad se zakraljio, a kraljevao je tri mjeseca i deset dana u Jeruzalemu; činio je što je zlo u Jahvinim očima. 10 O godišnjoj je mijeni poslao kralj Nabukodonozor te su ga odveli u Babilon s dragocjenostima iz Jahvina Doma, a nad Judom i nad Jeruzalemom zakraljio je njegova rođaka Sidkiju. 11 Dvadeset je i jedna godina bila Sidkiji kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. 12 Činio je što je zlo u očima Jahve, njegova Boga; nije se ponizio pred prorokom Jeremijom, koji mu je govorio iz Jahvinih usta, 13 nego se još i pobunio protiv kralja Nabukodonozora, koji ga bijaše zakleo Bogom; ostao je tvrdoglav i uporan u srcu da se ne obrati Jahvi, Bogu Izraelovu. 14 Pa i svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući Dom Jahvin, posvećen u Jeruzalemu. 15 Jahve, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao ih svejednako, jer mu bijaše žao svojega naroda i svojega Prebivališta. 16 Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Jahvina jarost na njegov narod te više nije bilo lijeka. 17 Doveo je na njih kaldejskoga kralja, koji okrenu pod mač njihove mladiće u domu njihova Svetišta, ne štedeći ni mladića ni djevojke, ni starca ni nemoćna.Sve mu je predao u ruke. 18 Sve posuđe Božjega Doma, veliko i malo, blago Jahvina Doma i kraljevo blago, blago njegovih knezova, sve je odnio u Babilon. 19 Spalili su Božji Dom, oborili jeruzalemski zid i sve su njegove dragocjenosti uništili. 20 One što izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u sužanjstvo. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljevstvo. 21 Da bi se ispunila riječ koju Jahve reče na Jeremijina usta: "Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina." 22 Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Jahvina objavljena na Jeremijina usta, podiže Jahve duh perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svojem kraljevstvu usmeno i pismeno: 23 "Ovako veli perzijski kralj Kir: 'Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!'"

Ezra 1:11

11 Svega zlatnog i srebrnog posuđa: pet tisuća i četiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vraćahu iz Babilona u Jeruzalem.

Ezra 2:7

7 Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;

Ezra 2:31

31 sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;

Ezra 2:58

58 Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.

Ezra 3:3

3 I podigoše žrtvenik na starome mjestu - iako su bili u strahu od naroda u zemlji - i prinosili su paljenice Jahvi, paljenice jutarnje i večernje;

Ezra 3:8-9

8 A druge godine poslije njihova dolaska k Domu Božjemu u Jeruzalemu, drugoga mjeseca kako su Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, s ostalom svojom braćom svećenicima, levitima i sa svim narodom koji se iz ropstva vratio u Jeruzalem počeli graditi, postavili su levite od dvadeset godina naviše da upravljaju poslovima oko Doma Jahvina. 9 Ješua, njegovi sinovi i braća njegova Kadmiel, Binuj i Hodavja bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji Doma Božjega.

Ezra 3:9

9 Ješua, njegovi sinovi i braća njegova Kadmiel, Binuj i Hodavja bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji Doma Božjega.

Ezra 4:3

3 Zerubabel, Ješua i glavari izraelskih obitelji odgovoriše im: "Nije na vama da s nama gradite Dom našemu Bogu: gradit ćemo mi sami Jahvi, Bogu Izraelovu, kako nam je naredio Kir, kralj perzijski."

Ezra 4:8

8 Zatim su upravitelj Rehum i tajnik Šimšaj napisali kralju Artakserksu slijedeće pismo protiv Jeruzalema -

Ezra 5:2

2 na to ustadoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, i počeše zidati Dom Božji u Jeruzalemu: proroci su Božji bili s ljudima i bodrili ih.

Ezra 5:8

8 Neka znade kralj da smo došli u pokrajinu Judeju k Domu Boga velikoga: grade ga od krupnog kamenja, drvetom oblažu zidove; posao se brižljivo izvodi i napreduje u njihovim rukama.

Ezra 6:2

2 i nađoše u Ekbatani, tvrđavi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom: "Na spomen.

Ezra 6:16-17

16 Izraelci - svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva - radosno posvetiše taj Dom Božji. 17 Žrtvovaše za posvećenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca - prema broju plemena Izraelovih.

Ezra 7:7

7 Stanovit broj Izraelaca, svećenika, levita, pjevača, vratara i sluga krenuše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa.

Ezra 8:3

3 Šekanijini sinovi; od sinova Paroševih: Zaharija i s njim upisanih muškaraca stotinu i pedeset; 4 od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine muškaraca;

Ezra 8:6

6 od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muškaraca; 7 od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muškaraca; 8 od Šefatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muškaraca; 9 od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca;

Ezra 8:11

11 od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam muškaraca; 12 od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muškaraca; 13 od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muškaraca; 14 i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset muškaraca.

Ezra 8:25-34

25 izmjerih im srebro, zlato i posuđe, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikaši i svi Izraelci darovali za Dom Boga našega. 26 Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata, 27 dvadeset zlatnih čaša od tisuću darika i dva vrča od dobre pozlaćene mjedi, skupocjene kao zlato. 28 I rekoh im: "Vi ste Jahvi posvećeni; ovo je posuđe posvećeno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaših. 29 Pazite i čuvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima svećeničkim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina." 30 Svećenici i leviti primiše, dakle, izmjereno srebro, zlato i posuđe da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga našega. 31 Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da pođemo u Jeruzalem: ruka Boga našega bijaše nad nama; on nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od pljačkaša. 32 Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali. 33 Četvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posuđe u Domu Boga našega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev. 34 Sve je bilo na broju i težini. Zabilježena je tada sveukupna težina. U to vrijeme

Ezra 9:8

8 Ali sada, za kratko vrijeme, učinio nam je Jahve, Bog naš, milost i ostavi nam Ostatak i dade nam utočište u svome svetom mjestu: tako nam je Bog naš prosvijetlio oči i dao nam malo života u robovanju našem.

Ezra 10:14

14 Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga."

Ezra 10:20

20 Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja; 21 od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 22 od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa.

Ezra 10:25

25 A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 26 od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija; 27 od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 28 od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;

Ezra 10:30

30 od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 31 od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun,

Ezra 10:33

33 od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej; 34 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,

Nehemiah 3:26

26 sve do Vodenih vrata, u smjeru istoka, i sve do pred Uzdignutu kulu.

Nehemiah 6:2

2 poručiše mi Sanbalat i Gešem: "Dođi da se sastanemo u Kefiri, u Dolini ononskoj." Ali su mi oni zlo mislili.

Nehemiah 6:18

18 Jer u Judeji bijahu mnogi s njime zakletvom povezani: tÓa bio je u rodu sa Šekanijom, sinom Arahovim, i sinom njegovim Johananom, koji je uzeo za ženu kćer Mešulama, sina Berekjina.

Nehemiah 7:6-73

6 Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 7 Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:

Nehemiah 7:7

7 Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova: 8 Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;

Nehemiah 7:8

8 Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva; 9 sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;

Nehemiah 7:9

9 sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva; 10 Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!

Nehemiah 7:10

10 Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva! 11 Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;

Nehemiah 7:11

11 Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest; 12 sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;

Nehemiah 7:12

12 sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri; 13 Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;

Nehemiah 7:13

13 Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet; 14 sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;

Nehemiah 7:14

14 sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset; 15 Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;

Nehemiah 7:15

15 Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam; 16 sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;

Nehemiah 7:16

16 sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam; 17 Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;

Nehemiah 7:17

17 Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva; 18 sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;

Nehemiah 7:18

18 sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam; 19 Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;

Nehemiah 7:19

19 Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam; 20 sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;

Nehemiah 7:20

20 sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet; 21 Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;

Nehemiah 7:21

21 Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam; 22 sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;

Nehemiah 7:22

22 sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam; 23 Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;

Nehemiah 7:23

23 Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri; 24 sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;

Nehemiah 7:24

24 sinova Harifovih: stotinu i dvanaest; 25 Gibeonovih sinova: devedeset i pet;

Nehemiah 7:25

25 Gibeonovih sinova: devedeset i pet; 26 ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;

Nehemiah 7:26

26 ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam; 27 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;

Nehemiah 7:27

27 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 28 ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;

Nehemiah 7:28

28 ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva; 29 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;

Nehemiah 7:29

29 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri; 30 ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;

Nehemiah 7:30

30 ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan; 31 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;

Nehemiah 7:31

31 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 32 ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri; 33 ljudi iz Neba: pedeset i dva;

Nehemiah 7:33

33 ljudi iz Neba: pedeset i dva; 34 sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;

Nehemiah 7:34

34 sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri; 35 Harimovih sinova: trista dvadeset;

Nehemiah 7:35

35 Harimovih sinova: trista dvadeset; 36 ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;

Nehemiah 7:36

36 ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet; 37 ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;

Nehemiah 7:37

37 ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan; 38 sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.

Nehemiah 7:38

38 sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset. 39 Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;

Nehemiah 7:39

39 Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 40 Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;

Nehemiah 7:40

40 Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva; 41 sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;

Nehemiah 7:41

41 sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam; 42 Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.

Nehemiah 7:42

42 Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest. 43 Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.

Nehemiah 7:43

43 Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri. 44 Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.

Nehemiah 7:44

44 Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam. 45 Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.

Nehemiah 7:45

45 Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam. 46 Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,

Nehemiah 7:46-56

46 Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih, 47 sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,

Nehemiah 7:47-56

47 sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,

Nehemiah 7:47

47 sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih, 48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,

Nehemiah 7:48-56

48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,

Nehemiah 7:48

48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih, 49 sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,

Nehemiah 7:49-56

49 sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih, 50 sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,

Nehemiah 7:50-56

50 sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih, 51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,

Nehemiah 7:51-56

51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,

Nehemiah 7:51

51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih, 52 sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,

Nehemiah 7:52-56

52 sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,

Nehemiah 7:52

52 sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih, 53 sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,

Nehemiah 7:53-56

53 sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, 54 sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,

Nehemiah 7:54-56

54 sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,

Nehemiah 7:54

54 sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih, 55 sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,

Nehemiah 7:55-56

55 sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,

Nehemiah 7:55

55 sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih, 56 sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.

Nehemiah 7:56-56

56 sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih. 57 Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,

Nehemiah 7:57

57 Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih, 58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,

Nehemiah 7:58

58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih, 59 sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.

Nehemiah 7:59

59 sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih. 60 Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.

Nehemiah 7:60

60 Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva. 61 Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:

Nehemiah 7:61

61 Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla: 62 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.

Nehemiah 7:62

62 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva. 63 A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.

Nehemiah 7:63-64

63 A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime. 64 Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva

Nehemiah 7:64-64

64 Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva 65 i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.

Nehemiah 7:65

65 i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin. 66 Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,

Nehemiah 7:66-69

66 Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba, 67 ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,

Nehemiah 7:67-69

67 ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,

Nehemiah 7:67

67 ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica, 68 četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.

Nehemiah 7:68-69

68 četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca. 69 Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.

Nehemiah 7:69-69

69 Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina. 70 Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra. 71 A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.

Nehemiah 7:71-72

71 A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina. 72 Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

Nehemiah 7:72-72

72 Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima. 73

Nehemiah 7:73

Nehemiah 8:9

9 Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!" Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona.

Nehemiah 10:1

1 I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapečaćenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i svećenika ...

Nehemiah 10:28

28 Maluk, Harim, Baana.

Nehemiah 11:3-36

3 A evo glavara pokrajinskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima Judeje. Izrael, svećenici, leviti, netinci i sinovi Salomonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posjedu. 4 U Jeruzalemu se nastaniše sinovi Judini i sinovi Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharijina, sina Amarjina, sina Šefatjina, sina Mahalalelova, od sinova Faresovih; 5 Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šelina. 6 Svega je bilo Faresovih sinova u Jeruzalemu četiri stotine šezdeset i osam ljudi sposobnih za boj. 7 Evo Benjaminovih sinova: Salu, sin Mešulama, sina Joedova, sina Pedajina, sina Kolajina, sina Maasejina, sina Itielova, sina Ješajina, 8 i braća njegova: sposobnih za boj devet stotina dvadeset i osam. 9 Joel, sin Zikrijev, bio je njihov zapovjednik, i Juda, sin Hasenuin, drugi upravitelj grada. 10 Od svećenika: Jedaja, Jojarib, Jakin, 11 Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, predstojnik Doma Božjega, i 12 njihova braća koja su vršila službu u Domu: osam stotina dvadeset i dvojica; i Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina, 13 i njegova braća, glavari obitelji: dvjesta četrdeset i dvojica; i Amasaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova, 14 i njihove braće, sposobnih za boj: stotinu dvadeset i osam. Zapovjednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov. 15 Od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva; 16 i Šabtaj i Jozabad, od glavara levitskih, za nadzor vanjskih poslova Doma Božjega; 17 i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, počinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi među svojom braćom; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.

Nehemiah 11:17-36

17 i Matanija, sin Miheja, sina Zabdijeva, sina Asafova, koji je ravnao psalmima, počinjao zahvale i molitve; i Bakbukja, drugi među svojom braćom; i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova. 18 Svega je levita bilo u Svetom gradu: dvjesta osamdeset i četiri. 19 A vratari: Akub, Talmon i njihova braća koja su čuvala stražu na vratima: stotinu sedamdeset i dva. 20 A ostali Izraelci, svećenici i leviti, nastaniše se u svim gradovima Judeje, svaki na svojoj baštini i po naseljima u njihovim poljima. 21 Netinci su stanovali u Ofelu; Siha i Gišpa bijahu na čelu netinaca. 22 Predstojnik je levitima u Jeruzalemu bio Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mihejina. On je bio od sinova Asafovih, koji su bili pjevači za službu Doma Božjega. 23 Jer je za njih bila kraljeva zapovijed i uredba za svakodnevnu službu. 24 Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s narodom. 25 Od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat Haarbi i njezinim zaseocima, u Dibonu i njegovim zaseocima, u Jekabseelu i njegovim naseljima, 26 u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu, 27 u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima, 28 u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima, 29 u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu, 30 Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline. 31 Benjaminovi sinovi življahu u Gebi, Mikmasu, Aju i Betelu i u njihovim zaseocima, 32 u Anatotu, Nobu, Ananiji, 33 Hasoru, Rami, Gitajimu, 34 Hadidu, Seboimu, u Nebalatu,

Nehemiah 11:34-36

34 Hadidu, Seboimu, u Nebalatu, 35 Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca.

Nehemiah 11:35-36

35 Lodu, Ononu i u Dolini rukotvoraca. 36 Skupine levita nalazile su se u Judi i Benjaminu.

Esther 1:1

1 [Druge godine kraljevanja Ahasvera Velikoga, na prvi dan Nisana, Mordokaj, sin Jaira, sina Šimejeva, sina Kišova, iz Benjaminova plemena, usni san. Mordokaj je bio Židov koji je živio u gradu Suzi, ugledan čovjek, činovnik na kraljevu dvoru; bio je jedan od onih zarobljenika što ih je Nabukodonozor, babilonski kralj, protjerao iz Jeruzalema zajedno s Jekonijom, judejskim kraljem. Ovo je njegov san. Evo: krikovi i buka, grmljavina i potres; pometenost na zemlji. Zatim: dva golema zmaja, oba spremna za borbu, brekću snažno. Na to brektanje svaki se narod pripremi za vojnu kako bi se borio protiv naroda pravednih. Bio je dan mraka i tame, jada i pečali, čemera i velike pometenosti na zemlji. Sav narod pravednih, smućen od straha pred vlastitim nesrećama, spremi se na propast i zavapi k Bogu. Od toga njihova vapaja neki malen izvor poraste u golemu rijeku, obilatu vodom. Ogranu svjetlo i sunce te se poniženi uzvisiše i proždriješe moćne. Mordokaj, koji je usnio taj san i nazrijevao što Bog kani učiniti, pošto se probudi, zadrža to u srcu trudeći se do noći da svakoj pojedinosti dokuči značenje. i Tarom, dvojicom kraljevih eunuha koja su čuvala dvor. Slušao je njihove razgovore. I proniknuv jednom njihove osnove, otkri da su se spremali podići ruke na kralja Ahasvera, pa ih prokaza kralju. A kralj podvrgnu ispitivanju oba eunuha, koji, pošto su priznali, bijahu usmrćeni. Kralj odredi da se zapišu ti događaji da bi se sačuvao spomen na njih, a opisa ih i Mordokaj. Kralj zbog toga imenova Mordokaja dostojanstvenikom u kraljevskoj palači i obdari ga poklonima. Ali Haman Hamdatin, Agađanin, koji bijaše u časti kod kralja, nastojaše da naudi Mordokaju i njegovu narodu zbog dvaju kraljevih eunuha.] Bilo je u vrijeme Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao nad sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije.

Esther 1:3

3 treće godine svoga kraljevanja, priredi on gozbu za sve svoje knezove i službenike. Našli su se tako pred njim zapovjednici perzijske i medijske vojske, odličnici i pokrajinski upravitelji.

Esther 1:8

8 Pilo se po nekom pravilu, ali ne prisilno, jer je kralj bio naredio svim nadzirateljima svoga dvora da sa svakim postupaju prema njegovoj želji.

Esther 1:11

11 da dovedu preda nj kraljicu Vašti s kraljevskom krunom, da bi pokazao narodu i knezovima ljepotu njezinu. Ona je uistinu bila privlačna.

Esther 8:9

9 Tada, dvadeset i trećeg dana trećega mjeseca, to jest mjeseca Sivana, budu sazvani pisari kraljevi i prema svemu što bijaše naredio Mordokaj napisa se Židovima, namjesnicima, upravljačima i knezovima pokrajina od Indije do Etiopije, a bijaše sto dvadeset i sedam pokrajina, svakoj pokrajini njezinim pismom, svakom narodu njegovim jezikom, pa i Židovima njihovim pismom i njihovim jezikom.

Psalms 68:25

25 Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:

Psalms 110:3

3 Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici."

Psalms 148:12-13

12 Mladići i djevojke, starci s djecom zajedno: 13 nek' svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,

Ecclesiastes 2:8

8 Nagomilah srebro i zlato i blago kraljeva i pokrajina, nabavih pjevače i pjevačice i svakoga raskošja ljudskog, sve škrinju na škrinji.

Isaiah 10:20-22

20 U onaj dan: Ostatak Izraelov i preživjeli iz kuće Jakovljeve neće se više oslanjati na onoga koji ih bije, već će se iskreno oslanjati na Jahvu, Sveca Izraelova. 21 Ostatak će se vratiti, ostatak Jakovljev Bogu jakome. 22 Zaista, o Izraele, sve da naroda tvojega ima kao pijeska u moru, samo će se Ostatak njegov vratiti. Određeno je uništenje, pravda se prelila,

Isaiah 10:28

28 Ide on od Rimona, dolazi na Ajat, prelazi Migron, u Mikmasu breme odlaže.

Isaiah 10:30

30 Viči iza glasa, Bat Galime! Slušaj ga, Lajšo! Odgovori mu, Anatote!

Isaiah 14:1-2

1 Da, smilovat će se Jahve Jakovu i opet izabrati Izraela, dati mu da počine u svojoj zemlji. Pridružit će im se došljak i priključiti se domu Jakovljevu. 2 Sami će narodi po njih doći i odvesti ih u njihov kraj, a njih će Dom Izraelov baštiniti u Jahvinoj zemlji kao sluge i sluškinje. I zarobit će one koji njih bijahu zarobili i gospodovat će nad svojim tlačiteljima.

Isaiah 15:2

2 Uspinju se u hram dibonski, na uzvišice da plaču; nad Nebom i nad Medebom Moab nariče! Sve su glave ostrižene, a sve brade obrijane;

Jeremiah 1:1

1 Riječi Jeremije, sina Hilkijina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj.

Jeremiah 9:17-18

17 Neka pohite da zapjevaju tužbalicu nad nama! Da suze poteku iz očiju naših, da voda poteče s trepavica naših! 18 Sa Siona dopire tužbalica: 'O, kako smo upropašteni, osramoćeni veoma! Jer moramo zemlju ostaviti i stanove svoje napustiti.'"

Jeremiah 11:21

21 Zato Jahve nad Vojskama govori protiv ljudi u Anatotu koji mi rade o glavi i govore: "Ne prorokuj više u ime Jahvino, da ne pogineš od ruke naše!"

Jeremiah 23:3

3 I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se.

Jeremiah 39:1-18

1 Devete godine kralja Sidkije, kralja judejskoga, desetoga mjeseca, Nabukodonozor, kralj babilonski, krenu sa svom vojskom na Jeruzalem te ga opsjede. 2 Jedanaeste godine kralja Sidkije, četvrtoga mjeseca, dana devetoga u mjesecu, provališe u grad. 3 Uđoše sve vojskovođe kralja babilonskoga te se smjestiše kod Srednjih vrata: Nergal Sar-Eser, knez Sin-Magira, vrhovni zapovjednik, Nebušasban, visoki dostojanstvenik, i sve druge vojskovođe kralja babilonskoga. 4 Kad ih vidješe Sidkija, kralj judejski, i svi ratnici njegovi, dadoše se u bijeg na vrata između dva zida, noću iziđoše iz grada prema Kraljevu vrtu i krenuše k dolini Arabi. 5 Ali ih čete kaldejske gonjahu i sustigoše Sidkiju u Poljanama jerihonskim. Uhvatiše ga, odvedoše u Riblu, u zemlju hamatsku, pred Nabukodonozora, kralja babilonskoga, koji mu izreče sud. 6 I kralj babilonski dade u Ribli pred očima kralja Sidkije zaklati djecu njegovu. A dade kralj babilonski pogubiti i sve odličnike judejske. 7 Sidkiji iskopa oči, stavi ga u okove da ga odvede u Babilon. 8 Kaldejci zapališe kraljev dvor i kuće naroda i porušiše bedeme jeruzalemske. 9 Ostatak pučanstva koje još ostade u gradu, izbjeglice što su mu se predale i sav ostali narod, izagna u Babilon Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže. 10 A od siromašnoga puka koji nije ništa posjedovao, Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, ostavi neke u zemlji judejskoj i porazdijeli im vinograde i polja. 11 O Jeremiji Nabukodonozor, kralj babilonski, zapovjedi Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže: 12 "Uzmi ga i oko tvoje neka bdi nad njim. Ne čini mu nikakva zla, nego postupaj s njime kako on bude želio." 13 Tada Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, Nebušazdan, visoki dostojanstvenik, Nergal Sar-Eser, vrhovni zapovjednik, i sve vojskovođe kralja babilonskoga 14 poslaše ljude da izvedu Jeremiju iz tamničkoga dvorišta i pustiše ga na slobodu. I tako on osta među narodom. 15 Dok je Jeremija bio zatvoren u tamničkom dvorištu, dođe mu riječ Jahvina: 16 "Idi i reci Kušitu Ebed-Meleku: Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Evo, učinit ću da se ispune moje riječi protiv ovoga grada, na nesreću, ne na spas njegov. I kad se u onaj dan na tvoje oči obistine, 17 ja ću te u onaj dan spasiti - riječ je Jahvina - i nećeš biti predan u ruke ljudima pred kojima dršćeš, 18 jer ja ću te pouzdano spasiti te nećeš od mača poginuti, nego ćeš dobiti život kao plijen, jer si se u me pouzdao' - riječ je Jahvina."

Jeremiah 40:8

8 I dođoše pred Gedaliju u Mispu: Netanijin sin Jišmael, Kareahov sin Johanan; Tanhumetov sin Seraja, Zatim sinovi Efaja Netofljanina, Makatijev sin Jaazanija - oni i njihovi ljudi.

Jeremiah 48:1

1 O Moabu. Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "Jao brdu Nebu jer je opustošeno, postiđen je Kirjatajim i osvojen, tvrđa posramljena, razorena,

Jeremiah 48:22

22 nad Dibon, Nebo, Bet Diblatajim,

Jeremiah 52:1-34

1 Sidkiji je bila dvadeset i jedna godina kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bijaše ime Hamitala, kćerka Jeremije, i bila je iz Libne. 2 Činio je što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio Jojakin. 3 To je zadesilo Jeruzalem zbog gnjeva Jahvina; Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sidkija se pobunio protiv babilonskog kralja. 4 Devete godine njegova kraljevanja, desetoga dana desetoga mjeseca, krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. Utabori se pred gradom i opasa ga opkopom. 5 Grad osta opkoljen sve do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja. 6 Devetoga dana četvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad da priprosti puk nije imao ni kruha, 7 neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoše noću kroz vrata između dva zida nad Kraljevskim vrtom - Kaldejci bijahu opkolili grad - i krenuše putem prema Arabi. 8 Kaldejske čete nagnuše za njim u potjeru i sustigoše Sidkiju na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbježala. 9 I Kaldejci uhvatiše kralja i odvedoše ga u Riblu, u zemlji hamatskoj, pred kralja babilonskog, koji mu izreče presudu. 10 Pokla Sidkijine sinove pred njegovim očima, pobi u Ribli sve Judine knezove; 11 Sidkiji iskopa oči i okova ga verigama i odvede u Babilon, gdje ga je držao u tamnici sve do smrti njegove. 12 Desetoga dana petoga mjeseca - devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog - uđe u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže. 13 On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu, osobito kuće uglednika; 14 kaldejske čete, pod zapovjednikom tjelesne straže, razoriše zidine oko Jeruzalema. 15 Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvede u sužanjstvo ostatak naroda koji bijaše ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu. 16 Neke od malih ljudi Nebuzaradan ostavi u zemlji kao vinogradare i ratare. 17 Kaldejci razbiše tučane stupove u Domu Jahvinu, podnožja i mjedeno more u Domu Jahvinu, i tuč odniješe u Babilon. 18 Uzeše i lonce, lopate, noževe, posudice i uopće sav tučani pribor koji se upotrebljavao za bogoslužja. 19 Zapovjednik uze i umivaonice, kadionice, škropionice, lonce, svijećnjake, zdjele, žrtvene pehare, uopće sve što bijaše od zlata i srebra, 20 dva stupa, jedno more i dvanaest tučanih volova pod morem, podnožja što je kralj Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije moguće procijeniti koliko je tuča bilo u svim tim predmetima. 21 Prvi stup bijaše visok osamnaest lakata - obuhvatiti ga je mogao konop od dvanaest lakata - bijaše četiri prsta debeo, a šupalj. 22 Imao je glavicu od tuča, visoku pet lakata; i obvijaše je oplet i mogranji, a sve od tuča. Takav je bio i drugi stup. 23 A devedeset i šest šipaka slobodno je visjelo. Sve u svemu bijaše oko sto šipaka u tom opletu. 24 Zapovjednik je straže odveo svećeničkog poglavara Seraju, drugog svećenika, Sefaniju, i tri čuvara praga. 25 Iz grada je odveo jednog dvorjanina, vojničkog zapovjednika, sedam ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoše u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novačio puk te šezdeset pučana koji se također zatekoše u gradu. 26 Zapovjednik tjelesne straže Nebuzaradan odvede ih pred kralja babilonskog u Riblu. 27 I kralj babilonski zapovjedi da ih pogube u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude. 28 Evo broja ljudstva što ga Nabukodonozor odvede u sužanjstvo: sedme godine tri tisuće i dvadeset tri Judejca; 29 osamnaeste godine Nabukodonozorove osamsto trideset i dvije osobe iz Jeruzalema; 30 dvadeset i treće godine Nabukodonozorove, Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvede sedam stotina četrdeset i pet Judejaca. U svemu: četiri tisuće i šest stotona osoba. 31 A trideset i sedme godine otkako je zasužnjen judejski kralj Jojakin, dvadeset i petoga dana dvanaestoga mjeseca, babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskoga kralja Jojakina i pusti ga iz tamnice. 32 Ljubezno je s njim razgovarao i stolicu mu postavio više nego drugim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu. 33 Jojakin je odložio svoje tamničke haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka. 34 Do kraja njegova života, sve do smrti, babilonski mu je kralj trajno, iz dana u dan, davao uzdržavanje.

Lamentations 1:3

3 Izagnan je Juda, u nevolji je i u progonstvu teškom. Sad živi među poganima, ne nalazi počinka. Svi ga gonitelji sustižu u tjesnacima.

Lamentations 1:5

5 Tlačitelji njegovi sada gospodare, neprijatelji likuju: Jahve ga ucvili zbog grijeha njegovih premnogih. Djeca mu otišla u izgnanstvo pred tlačiteljem.

Lamentations 4:22

22 Tvoj grijeh je iskupljen, Kćeri sionska, neće te više u izgnanstvo voditi. Kaznit će opačinu tvoju, Kćeri edomska, razotkriti grijehe tvoje.

Ezekiel 44:10-14

10 A leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit će svoje bezakonje. 11 Služit će u Svetištu samo kao stražari na vratima Doma i kao posluga Domu: klat će narodu paljenice i druge žrtve i bit će mu na službu. 12 Služili su im pred njihovim kumirima i tako naveli Dom Izraelov na bezakonje. Zato podigoh ruku na njih - riječ je Jahve Gospoda - da snose svoje bezakonje. 13 Više neće pristupati k meni da mi služe kao svećenici i neće više prilaziti mojim najsvetijim svetinjama, nego će snositi svoju sramotu i gnusobe koje počiniše. 14 Postavit ću ih da u Domu rade svaki posao i sve što treba u njemu svršiti.

Zephaniah 2:7

7 I taj kraj pripast će u dio Ostatku doma Judina; tu će oni izvoditi blago na pašu; uvečer se odmarati u kućama aškelonskim, jer će ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on će promijeniti sudbinu njihovu.

Haggai 1:1

1 Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku:

Haggai 1:12

12 A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki svećenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja u onome radi čega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve.

Haggai 1:14

14 Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i duh svemu ostalom narodu te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega.

Haggai 2:2

2 "Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:

Haggai 2:4

4 Budi, dakle, junak, Zerubabele - riječ je Jahvina - budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi junak, narode sve zemlje - riječ je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - riječ je Jahve nad Vojskama!

Haggai 2:21

21 "Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: 'Ja ću potresti nebesa i zemlju!

Zechariah 3:1

1 Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika, koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži.

Zechariah 3:3

3 A Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom Jahvinim.

Zechariah 3:8-9

8 Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit ću opačinu ove zemlje u jedan dan. 9 Jer evo kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je kamenu sedam očiju i u nj ću urezati natpis' - riječ je Jahve nad Vojskama.

Zechariah 4:6-10

6 [6a] On mi tad odgovori ovako: [6b]Evo riječi Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti snagom, već duhom mojim!" - riječ je Jahve nad Vojskama. 7 Što si ti, goro velika? Pred Zreubabelom postaješ ravnica! On će izvući krunišni kamen uz poklike: "Hvala! Hvala za njega!" 8 Dođe mi potom riječ Jahvina: 9 Zerubabelove su ruke ovaj Dom utemeljile, njegove će ga ruke završiti. I vi ćete znati da me k vama poslao Jahve nad Vojskama. 10 [10a] Jer, tko je prezreo dan skromnih početaka? Radovat će se kad vide olovni visak u ruci Zerubabelovoj. [10b] "Ovih sedam oči su Jahvine što strijeljaju po svoj zemlji."

Matthew 1:12-13

12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. 13 Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.

Matthew 9:23

23 I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo pa

Luke 21:1-4

1 Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. 3 I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4 Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."

Acts 23:34

34 Pošto upravitelj pročita pismo, zapita iz koje je pokrajine. Kad sazna da je iz Cilicije:

2 Corinthians 8:3

3 Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno - po svojim mogućnostima i preko mogućnosti -

2 Corinthians 8:12

12 Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema.

2 Corinthians 9:7

7 Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja.
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.