Exodus 21:13

HOT(i) 13 ואשׁר לא צדה והאלהים אנה לידו ושׂמתי לך מקום אשׁר ינוס שׁמה׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H834 ואשׁר And if H3808 לא a man lie not in wait, H6658 צדה a man lie not in wait, H430 והאלהים but God H579 אנה deliver H3027 לידו into his hand; H7760 ושׂמתי then I will appoint H4725 לך מקום thee a place H834 אשׁר whither H5127 ינוס he shall flee. H8033 שׁמה׃ whither
Vulgate(i) 13 qui autem non est insidiatus sed Deus illum tradidit in manu eius constituam tibi locum quo fugere debeat
Clementine_Vulgate(i) 13 Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quem fugere debeat.
Wycliffe(i) 13 forsothe if a man settide not aspies, but God `bitook hym in to hise hondis, Y schal ordeyne a place to thee, whidur he owith to fle.
Tyndale(i) 13 Yf a ma laye not awayte but God delyuer him in to his hande, then I wyll poynte the a place whether he shall fle.
Coverdale(i) 13 Yf he haue not layed wayte for him, but God let him fall in his hande vnawares, then wil I appoynte the a place, where he shal flye vnto.
MSTC(i) 13 If a man lay not await, but God deliver him into his hand; then I will point thee a place whither he shall flee.
Matthew(i) 13 If a man laie not awayt but God delyuer him into his hand, then I wyll poynte the a place whether he shall fle.
Great(i) 13 If a man laye not awayte but God delyuer hym into hys hande, then I wyll poynte the a place whether he shall fle.
Geneva(i) 13 And if a man hath not layed wayte, but God hath offered him into his hande, then I wil appoynt thee a place whither he shall flee.
Bishops(i) 13 If a man lay not awayte, but God deliuer [him] into his hande, then I wyll poynt thee a place whither he shal flee
DouayRheims(i) 13 But he that did not lie in wait for him, but God delivered him into his hands: I will appoint thee a place to which he must flee.
KJV(i) 13

And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.

KJV_Cambridge(i) 13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
Thomson(i) 13 But if he was not a voluntary agent, but God delivered into his hands, I will appoint for thee a place to which he who hath killed shall flee.
Webster(i) 13 And if a man shall not lie in wait, but God shall deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
Brenton(i) 13 But as for him that did it not willingly, but God delivered him into his hands, I will give thee a place whither the slayer may flee.
Brenton_Greek(i) 13 Ὁ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλʼ ὁ Θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον οὗ φεύξεται ἐκεῖ ὁ φονεύσας.
Leeser(i) 13 And if he did not lie in wait, but God let it come into his hand, then will I appoint thee a place whither he shall flee.
YLT(i) 13 as to him who hath not laid wait, and God hath brought to his hand, I have even set for thee a place whither he doth flee.
JuliaSmith(i) 13 And when he hunted not after, and God let fall into his hand, and I set to thee a place where he shall flee there.
Darby(i) 13 But if he have not lain in wait, and God have delivered [him] into his hand, I will appoint thee a place to which he shall flee.
ERV(i) 13 And if a man lie not in wait, but God deliver [him ]into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
ASV(i) 13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.
JPS_ASV_Byz(i) 13 And if a man lie not in wait, but God cause it to come to hand; then I will appoint thee a place whither he may flee.
Rotherham(i) 13 But he who hath not lain in wait, but, God, hath occasioned him to come to his hand, then will I appoint for thee a place, whither he may flee.
CLV(i) 13 But if he had no malicious intent, yet the One, Elohim, He had fated him into his hand, then I set for you a place where he shall flee.
BBE(i) 13 But if he had no evil purpose against him, and God gave him into his hand, I will give you a place to which he may go in flight.
MKJV(i) 13 And if a man does not lie in wait, but God delivers him into his hand, then I will appoint you a place where he shall flee.
LITV(i) 13 And he who does not lie in wait, and God lets fall into his hand, I will appoint a place for you where he may flee.
ECB(i) 13 And if a man lurks not, but Elohim happens him into his hand; then I set you a place for him to flee.
ACV(i) 13 And if a man does not lay in wait, but God delivers [him] into his hand, then I will appoint for thee a place where he shall flee.
WEB(i) 13 but not if it is unintentional, but God allows it to happen; then I will appoint you a place where he shall flee.
NHEB(i) 13 but not if it is unintentional, but God allows it to happen: then I will appoint you a place where he shall flee.
AKJV(i) 13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint you a place where he shall flee.
KJ2000(i) 13 And if a man lie not in wait, but God delivers him into his hand; then I will appoint you a place where he shall flee.
UKJV(i) 13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint you a place where he shall flee.
EJ2000(i) 13 And if a man did not lie in wait but God delivered him into his hand, then I will appoint thee a place where he shall flee.
CAB(i) 13 But as for him that did it not willingly, but God delivered him into his hands, I will give you a place where the slayer may flee to.
LXX2012(i) 13 But as for him that did it not willingly, but God delivered him into his hands, I will give you a place whither the slayer may flee.
NSB(i) 13 »If you did not intend to kill someone and I, Jehovah, let it happen anyway, you may run for safety to a place that I have set aside.
ISV(i) 13 If he didn't lie in wait, but God let him fall into his control, then I'll appoint for you a place to which he may flee.
LEB(i) 13 But if he did not lie in wait and it was an accident,* I will appoint for you a place to which he may flee.
MLV(i) 13 And if a man does not lie in wait, but God delivers him into his hand, then I will appoint for you a place where he will flee.
VIN(i) 13 but not if it is unintentional, but God allows it to happen; then I will appoint you a place where he shall flee.
Luther1545(i) 13 Hat er ihm aber nicht nachgestellet sondern Gott hat ihn lassen ohngefähr in seine Hände fallen, so will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen soll
Luther1912(i) 13 Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat ihn lassen ungefähr in seine Hände fallen, so will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen soll.
ELB1871(i) 13 hat er ihm aber nicht nachgestellt, und Gott hat es seiner Hand begegnen lassen, so werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll.
ELB1905(i) 13 hat er ihm aber nicht nachgestellt, und Gott hat es seiner Hand begegnen lassen, so werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll.
DSV(i) 13 Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u een plaats bestellen, waar hij henen vliede.
Giguet(i) 13 Mais si c’est involontairement, s’il a frappé un homme que Dieu aura livré à ses mains, je désignerai un lieu où il se réfugiera.
DarbyFR(i) 13 Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira.
Martin(i) 13 Que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira.
Segond(i) 13 S'il ne lui a point dressé d'embûches, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier.
SE(i) 13 Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te pondré lugar al cual ha de huir.
ReinaValera(i) 13 Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir.
JBS(i) 13 Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te pondré lugar al cual ha de huir.
Albanian(i) 13 Në qoftë se nuk i ka ngritur kurrfarë prite, por Perëndia ka bërë që t'i bjerë në dorë, unë do të caktoj një vend ku ai mund të gjejë strehë.
RST(i) 13 но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попастьпод руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать убийце ;
Arabic(i) 13 ولكن الذي لم يتعمّد بل اوقع الله في يده فانا اجعل لك مكانا يهرب اليه.
ArmenianEastern(i) 13 Եթէ սպանութիւնը կատարուել է ոչ թէ սպանողի կամքով, այլ Աստուած է մատնել նրան նրա ձեռքը, ապա սպանողին թող ցոյց տրուի մի տեղ, ուր նա ապաստան թող գտնի:
Bulgarian(i) 13 Но ако не го е причаквал, а Бог го е предал в ръката му, тогава Аз ще ти определя място, където да прибегне.
Croatian(i) 13 Ali ako to ne učini hotimično, nego Bog pripusti da padne u njegovu šaku, odredit ću ti mjesto kamo može pobjeći.
BKR(i) 13 Když by pak neukládal o bezživotí jeho, než Bůh dal by jej v ruce jeho: tedy uložím tobě místo, do něhož by takový mohl uteci.
Danish(i) 13 Men har han ikke lure efter ham, men Gud har ladet han falde i hans Haand, da vil jeg bestemme dig et Sted, hvor han ska fly hen.
CUV(i) 13 人 若 不 是 埋 伏 著 殺 人 , 乃 是   神 交 在 他 手 中 , 我 就 設 下 一 個 地 方 , 他 可 以 往 那 裡 逃 跑 。
CUVS(i) 13 人 若 不 是 埋 伏 着 杀 人 , 乃 是   神 交 在 他 手 中 , 我 就 设 下 一 个 地 方 , 他 可 以 往 那 里 逃 跑 。
Esperanto(i) 13 Sed se li ne agis malbonintence, nur Dio pusxis tiun sub lian manon, Mi difinas al vi lokon, kien li povas forkuri.
Finnish(i) 13 Vaan jollei hän ole häntä väijynyt, mutta Jumala on antanut hänen langeta hänen käsiinsä, niin minä määrään sinulle paikan, johonka hänen pakeneman pitää.
FinnishPR(i) 13 Mutta jos hän ei ole tehnyt sitä murha-aikeessa, vaan Jumala on sallinut sen vahingon tapahtua hänen kätensä kautta, niin minä määrään sinulle paikan, johon hän voi paeta.
Haitian(i) 13 Men, si se pa espre li fè, si se Bondye ki fè lòt moun lan tonbe anba men l', m'ap chwazi yon kote pou l' ale kache kò l'.
Hungarian(i) 13 De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hova meneküljön.
Indonesian(i) 13 Tetapi kalau ia memukul dengan tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuh, ia dapat melarikan diri ke suatu tempat yang akan Kutunjukkan kepadamu, dan di sana ia mendapat perlindungan.
Italian(i) 13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.
ItalianRiveduta(i) 13 Se non gli ha teso agguato, ma Dio gliel’ha fatto cader sotto mano, io ti stabilirò un luogo dov’ei si possa rifugiare.
Korean(i) 13 만일 사람이 계획한 일이 아니라 나 하나님이 사람을 그 손에 붙임이면 내가 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며
Lithuanian(i) 13 O jei žmogus negalvojo žudyti, bet Dievas atidavė jį į jo rankas, tai Aš paskirsiu vietą, kur jis galėtų pabėgti.
PBG(i) 13 Lecz kto by nie czyhał na kogo, aleby go Bóg podał w rękę jego, naznaczęć miejsce, na które będzie miał uciec.
Portuguese(i) 13 Se, porém, lhe não armar ciladas, mas Deus lho entregar nas mãos, então te designarei um lugar, para onde ele fugirá.
Norwegian(i) 13 Men hvis han ikke har stått ham efter livet, men det er Gud som har latt ham komme ut for hans hånd, da vil jeg sette dig et fristed som han kan ty til.
Romanian(i) 13 Dacă nu i -a întins laţuri, şi dacă Dumnezeu l -a făcut să -i cadă în mînă, îţi voi hotărî un loc unde va putea să fugă.
Ukrainian(i) 13 А хто не чатував, а Бог підвів кого в його руку, то дам тобі місце, куди той утече.