Exodus 19:20

LXX_WH(i)
    20 G2597 V-AAI-3S κατεβη G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G3735 N-ASN ορος G3588 T-ASN το G4614 N-PRI σινα G1909 PREP επι G3588 T-ASF την   N-ASF κορυφην G3588 T-GSN του G3735 N-GSN ορους G2532 CONJ και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G2962 N-NSM κυριος   N-ASM μωυσην G1909 PREP επι G3588 T-ASF την   N-ASF κορυφην G3588 T-GSN του G3735 N-GSN ορους G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη   N-NSM μωυσης
HOT(i) 20 וירד יהוה על הר סיני אל ראשׁ ההר ויקרא יהוה למשׁה אל ראשׁ ההר ויעל משׁה׃
Vulgate(i) 20 descenditque Dominus super montem Sinai in ipso montis vertice et vocavit Mosen in cacumen eius quo cum ascendisset
Clementine_Vulgate(i) 20 Descenditque Dominus super montem Sinai in ipso montis vertice, et vocavit Moysen in cacumen ejus. Quo cum ascendisset,
Wycliffe(i) 20 and the Lord cam doun on the hil of Synay, in thilke cop of the hil, and clepide Moises to the cop therof. And whanne he hadde stied thidur,
Tyndale(i) 20 And the Lord came doune vppon mounte Sinai: euen in the toppe of the hyll, ad called Moses vp in to the toppe of the hyll. And Moses went vppe.
Coverdale(i) 20 Now whan the LORDE was come downe vpon mount Sinai, euen vpon the toppe of it, he called Moses vp vnto ye toppe of the mount. And Moses wente vp.
MSTC(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, even in the top of the hill, and called Moses up into the top of the hill. And Moses went up.
Matthew(i) 20 And the Lorde came doune vpon mounte Sinai, euen in the toppe of the hyll, and called Moyses vp into the toppe of the hyll. And Moyses went vp.
Great(i) 20 And the Lorde came downe vpon mounte Sinay, euen in the toppe of the hyll, and whan the Lord called Moses vp into the toppe of the hyll. Moses went vp.
Geneva(i) 20 (For the Lord came downe vpon mount Sinai on the toppe of the mount) and when the Lord called Moses vp into the top of the mount, Moses went vp.
Bishops(i) 20 And the Lorde came downe vpon mount Sinai, euen in the toppe of the hill: & when the Lord called Moyses vp into the top of the hil, Moyses went vp
DouayRheims(i) 20 And the Lord came down upon Mount Sinai, in the very top of the mount, and he called Moses unto the top thereof. And when he was gone up thither,
KJV(i) 20

And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.

KJV_Cambridge(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
Thomson(i) 20 And the Lord descended upon mount Sina on the summit of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up.
Webster(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses to the top of the mount; and Moses went up.
Brenton(i) 20 And the Lord came down upon mount Sina on the top of the mountain; and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
Brenton_Greek(i) 20 Κατέβη δὲ Κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους· καὶ ἐκάλεσε Κύριος Μωυσῆν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους· καὶ ἀνέβη Μωυσῆς.
Leeser(i) 20 And the Lord came down upon mount Sinai, on the top of the mount; and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up.
YLT(i) 20 And Jehovah cometh down on mount Sinai, unto the top of the mount, and Jehovah calleth for Moses unto the top of the mount, and Moses goeth up.
JuliaSmith(i) 20 And Jehovah will come down upon mount Sinai to the head of the mount: and Jehovah will call for Moses to the head of the mount and Moses will go up.
Darby(i) 20 And Jehovah came down on mount Sinai, on the top of the mountain; and Jehovah called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
ERV(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, to the top of the mount: and the LORD called Moses to the top of the mount; and Moses went up.
ASV(i) 20 And Jehovah came down upon mount Sinai, to the top of the mount: and Jehovah called Moses to the top of the mount; and Moses went up.
JPS_ASV_Byz(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, to the top of the mount; and the LORD called Moses to the top of the mount; and Moses went up.
Rotherham(i) 20 Thus came Yahweh down upon Mount Sinai unto the top of the mount,—and Yahweh called Moses unto the top of the mount, and Moses went up.
CLV(i) 20 Yahweh descended on Mount Sinai to the summit of the mountain; then Yahweh called Moses to the summit of the mountain, and Moses ascended.
BBE(i) 20 Then the Lord came down on to Mount Sinai, to the top of the mountain, and the Lord sent for Moses to come up to the top of the mountain, and Moses went up.
MKJV(i) 20 And Jehovah came down upon Mount Sinai, on the top of the mountain. And Jehovah called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
LITV(i) 20 And Jehovah came down on the mountain of Sinai, to the top of the mountain; and Jehovah called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
ECB(i) 20 and Yah Veh descends on mount Sinay - on the top of the mount: and Yah Veh calls Mosheh to the top of the mount; and Mosheh ascends.
ACV(i) 20 And LORD came down upon mount Sinai, to the top of the mount. And LORD called Moses to the top of the mount, and Moses went up.
WEB(i) 20 Yahweh came down on Mount Sinai, to the top of the mountain. Yahweh called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
NHEB(i) 20 The LORD came down on Mount Sinai, to the top of the mountain. The LORD called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
AKJV(i) 20 And the LORD came down on mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
KJ2000(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
UKJV(i) 20 And the LORD came down upon mount Sinai, on the top of the mount: and the LORD called Moses up to the top of the mount; and Moses went up.
EJ2000(i) 20 And the LORD came down upon Mount Sinai, on the top of the mount, and the LORD called Moses up to the top of the mount, and Moses went up.
CAB(i) 20 And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain; and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
LXX2012(i) 20 And the Lord came down upon mount Sina on the top of the mountain; and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
NSB(i) 20 Jehovah descended on the top of Mount Sinai. Jehovah called Moses to the top of the mountain. Moses climbed to the peak of Mount Sinai.
ISV(i) 20 When the LORD came down on Mount Sinai to the top of the mountain, he summoned Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
LEB(i) 20 And Yahweh went down on Mount Sinai, to the top of the mountain, and Yahweh called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
MLV(i) 20 And Jehovah came down upon Mount Sinai, to the top of the mountain. And Jehovah called Moses to the top of the mountain and Moses went up.
VIN(i) 20 The LORD came down on Mount Sinai, to the top of the mountain. The LORD called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.
Luther1545(i) 20 Als nun der HERR herniederkommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, forderte er Mose oben auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf.
Luther1912(i) 20 Als nun der HERR herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, forderte er Mose oben auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf.
ELB1871(i) 20 Und Jehova stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges; und Jehova rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf.
ELB1905(i) 20 Und Jahwe stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges; und Jahwe rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf.
DSV(i) 20 Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op.
Giguet(i) 20 Et le Seigneur descendit sur le mont Sina, sur la cime de la montagne, et le Seigneur appela Moïse sur la cime, et Moïse y monta.
DarbyFR(i) 20 Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne; et Moïse monta.
Martin(i) 20 L'Eternel donc étant descendu sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne, appela Moïse au sommet de la montagne; et Moïse y monta.
Segond(i) 20 Ainsi l'Eternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Eternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta.
SE(i) 20 Y descendió el SEÑOR sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó el SEÑOR a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
ReinaValera(i) 20 Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte: y llamó Jehová á Moisés á la cumbre del monte, y Moisés subió.
JBS(i) 20 Y descendió el SEÑOR sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó el SEÑOR a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Albanian(i) 20 Zoti zbriti pra mbi malin e Sinait, në majë të tij; pastaj Zoti thirri Moisiun në majë të malit dhe Moisiu u ngjit atje.
RST(i) 20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.
Arabic(i) 20 ونزل الرب على جبل سيناء الى راس الجبل. ودعا الله موسى الى راس الجبل. فصعد موسى.
ArmenianEastern(i) 20 Տէրն իջաւ Սինա լերան վրայ, լերան կատարին: Տէրը Մովսէսին կանչեց լերան գագաթը, եւ Մովսէսը բարձրացաւ այնտեղ:
Bulgarian(i) 20 И ГОСПОД слезе на върха на Синайската планина. И ГОСПОД повика Мойсей до върха на планината и Мойсей се изкачи.
Croatian(i) 20 Jahve siđe na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Mojsije se uspe.
BKR(i) 20 Sstoupil pak Hospodin na horu Sinai, na vrch hory; a když povolal Hospodin Mojžíše na vrch hory, vstoupil Mojžíš.
Danish(i) 20 Der HERREN var kommen ned over Sinai Bjerg, over Bjergets Top, da kaldte HERREN Mose op paa Bjergets Top, og Mose steg op.
CUV(i) 20 耶 和 華 降 臨 在 西 乃 山 頂 上 , 耶 和 華 召 摩 西 上 山 頂 , 摩 西 就 上 去 。
CUVS(i) 20 耶 和 华 降 临 在 西 乃 山 顶 上 , 耶 和 华 召 摩 西 上 山 顶 , 摩 西 就 上 去 。
Esperanto(i) 20 Kaj la Eternulo malsupreniris sur la monton Sinaj, sur la supron de la monto; kaj la Eternulo vokis Moseon sur la supron de la monto, kaj Moseo supreniris.
Finnish(i) 20 Kuin nyt Herra oli tullut alas Sinain vuoren kukkulalle, niin Herra kutsui Moseksen vuoren kukkulalle. Ja Moses astui sinne ylös.
FinnishPR(i) 20 Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös.
Haitian(i) 20 Seyè a desann sou mòn Sinayi a, sou tèt mòn lan menm. Li rele Moyiz sou tèt mòn lan. Moyiz moute al jwenn li.
Hungarian(i) 20 Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.
Indonesian(i) 20 TUHAN turun di atas puncak Gunung Sinai, dan memanggil Musa untuk datang ke puncak gunung itu. Lalu Musa mendaki,
Italian(i) 20 Il Signore adunque scese in sul monte di Sinai, sulla sommità del monte, e chiamò Mosè alla sommità del monte. E Mosè vi salì.
ItalianRiveduta(i) 20 L’Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte; e l’Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì.
Korean(i) 20 여호와께서 시내산 곧 그 산꼭대기에 강림하시고 그리로 모세를 부르시니 모세가 올라 가매
Lithuanian(i) 20 Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno viršūnės ir, pasišaukęs Mozę ant kalno,
PBG(i) 20 I zstąpił Pan na górę Synaj, na wierzch góry, i wezwał Pan Mojżesza na wierzch góry, i wstąpił tam Mojżesz.
Portuguese(i) 20 E, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte; e Moisés subiu.
Norwegian(i) 20 Og Herren steg ned på Sinai berg, på fjellets topp; og Herren kalte Moses op på fjellets topp, og Moses steg op.
Romanian(i) 20 Domnul S'a pogorît pe muntele Sinai, şi anume pe vîrful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vîrful muntelui. Şi Moise s'a suit sus.
Ukrainian(i) 20 І зійшов Господь на гору Сінай, на верхів'я гори. І покликав Господь Мойсея на верхів'я гори. І вийшов Мойсей.