Job 15:20

IHOT(i) (In English order)
  20 H3605 כל all H3117 ימי days, H7563 רשׁע The wicked man H1931 הוא   H2342 מתחולל travaileth with pain H4557 ומספר and the number H8141 שׁנים of years H6845 נצפנו is hidden H6184 לעריץ׃ to the oppressor.