Job 13:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H5921 על   H4100 מה   H5375 אשׂא do I take H1320 בשׂרי my flesh H8127 בשׁני in my teeth, H5315 ונפשׁי my life H7760 אשׂים and put H3709 בכפי׃ in mine hand?