Hosea 9:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H5414 תן Give H3068 להם יהוה them, O LORD: H4100 מה what H5414 תתן wilt thou give? H5414 תן give H7358 להם רחם womb H7921 משׁכיל them a miscarrying H7699 ושׁדים breasts. H6784 צמקים׃ and dry