1 Chronicles 3

Hungarian(i) 1 Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsõszülötte vala Amnon, a Jezréelbõl való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelbõl való Abigailtól. 2 Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való. 3 Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az õ feleségétõl, Eglától való. 4 [E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék. 5 Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától. 6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet. 7 Nógah, Néfeg és Jáfia. 8 És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen. 9 Mindezek a Dávid fiai, az õ ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár. 10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát. 11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás. 12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám. 13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse. 14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás. 15 Jósiásnak pedig fiai: elsõszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik. 16 Jójákim fiai: az õ fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás. 17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel. 18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia. 19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az õ hugok vala Selómit. 20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten. 21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai. 22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan. 23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman. 24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.