Psalms 121:6

HOT(i) 6 יומם השׁמשׁ לא יככה וירח בלילה׃