1 Kings 15

HOT(i) 1 ובשׁנת שׁמנה עשׂרה למלך ירבעם בן נבט מלך אבים על יהודה׃ 2 שׁלשׁ שׁנים מלך בירושׁלם ושׁם אמו מעכה בת אבישׁלום׃ 3 וילך בכל חטאות אביו אשׁר עשׂה לפניו ולא היה לבבו שׁלם עם יהוה אלהיו כלבב דוד אביו׃ 4 כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושׁלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושׁלם׃ 5 אשׁר עשׂה דוד את הישׁר בעיני יהוה ולא סר מכל אשׁר צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי׃ 6 ומלחמה היתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו׃ 7 ויתר דברי אבים וכל אשׁר עשׂה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃ 8 וישׁכב אבים עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו׃ 9 ובשׁנת עשׂרים לירבעם מלך ישׂראל מלך אסא מלך יהודה׃ 10 וארבעים ואחת שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו מעכה בת אבישׁלום׃ 11 ויעשׂ אסא הישׁר בעיני יהוה כדוד אביו׃ 12 ויעבר הקדשׁים מן הארץ ויסר את כל הגללים אשׁר עשׂו אבתיו׃ 13 וגם את מעכה אמו ויסרה מגבירה אשׁר עשׂתה מפלצת לאשׁרה ויכרת אסא את מפלצתה וישׂרף בנחל קדרון׃ 14 והבמות לא סרו רק לבב אסא היה שׁלם עם יהוה כל ימיו׃ 15 ויבא את קדשׁי אביו וקדשׁו בית יהוה כסף וזהב וכלים׃ 16 ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשׁא מלך ישׂראל כל ימיהם׃ 17 ויעל בעשׁא מלך ישׂראל על יהודה ויבן את הרמה לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה׃ 18 ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית יהוה ואת אוצרות בית מלך ויתנם ביד עבדיו וישׁלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישׁב בדמשׂק לאמר׃ 19 ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שׁלחתי לך שׁחד כסף וזהב לך הפרה את בריתך את בעשׁא מלך ישׂראל ויעלה מעלי׃ 20 וישׁמע בן הדד אל המלך אסא וישׁלח את שׂרי החילים אשׁר לו על ערי ישׂראל ויך את עיון ואת דן ואת אבל בית מעכה ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי׃ 21 ויהי כשׁמע בעשׁא ויחדל מבנות את הרמה וישׁב בתרצה׃ 22 והמלך אסא השׁמיע את כל יהודה אין נקי וישׂאו את אבני הרמה ואת עציה אשׁר בנה בעשׁא ויבן בם המלך אסא את גבע בנימן ואת המצפה׃ 23 ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשׁר עשׂה והערים אשׁר בנה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את רגליו׃ 24 וישׁכב אסא עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושׁפט בנו תחתיו׃ 25 ונדב בן ירבעם מלך על ישׂראל בשׁנת שׁתים לאסא מלך יהודה וימלך על ישׂראל שׁנתים׃ 26 ויעשׂ הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחטאתו אשׁר החטיא את ישׂראל׃ 27 ויקשׁר עליו בעשׁא בן אחיה לבית ישׂשכר ויכהו בעשׁא בגבתון אשׁר לפלשׁתים ונדב וכל ישׂראל צרים על גבתון׃ 28 וימתהו בעשׁא בשׁנת שׁלשׁ לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו׃ 29 ויהי כמלכו הכה את כל בית ירבעם לא השׁאיר כל נשׁמה לירבעם עד השׁמדו כדבר יהוה אשׁר דבר ביד עבדו אחיה השׁילני׃ 30 על חטאות ירבעם אשׁר חטא ואשׁר החטיא את ישׂראל בכעסו אשׁר הכעיס את יהוה אלהי ישׂראל׃ 31 ויתר דברי נדב וכל אשׁר עשׂה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישׂראל׃ 32 ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשׁא מלך ישׂראל כל ימיהם׃ 33 בשׁנת שׁלשׁ לאסא מלך יהודה מלך בעשׁא בן אחיה על כל ישׂראל בתרצה עשׂרים וארבע שׁנה׃ 34 ויעשׂ הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשׁר החטיא את ישׂראל׃