1 Kings 15

DSV_Strongs(i)
  1 H8083 H6240 In het achttiende H8141 jaar H4428 nu van den koning H3379 Jerobeam H1121 , den zoon H5028 van Nebat H4427 H0 , werd H38 Abiam H4427 [H8804] koning H5921 over H3063 Juda.
  2 H4427 [H8804] Hij regeerde H7969 drie H8141 jaren H3389 te Jeruzalem H8034 ; en de naam H517 zijner moeder H4601 was Maacha H1323 , een dochter H53 van Abisalom.
  3 H3212 [H8799] En hij wandelde H3605 in al H2403 de zonden H1 zijns vaders H834 , die H6440 hij voor H6213 [H8804] hem gedaan had H3824 ; en zijn hart H1961 [H8804] was H3808 niet H8003 volkomen H5973 met H3068 den HEERE H430 , zijn God H3824 , gelijk het hart H1 van zijn vader H1732 David.
  4 H3588 Maar H4616 om H1732 Davids H5414 [H8804] wil, gaf H3068 de HEERE H430 , zijn God H5216 , hem een lamp H3389 in Jeruzalem H6965 [H8687] , verwekkende H1121 zijn zoon H310 na H5975 [H8687] hem, en bevestigende H3389 Jeruzalem.
  5 H834 Omdat H1732 David H6213 [H8804] gedaan had H3477 wat recht H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3808 , en niet H5493 [H8804] geweken was H4480 van H3605 alles H834 , wat H6680 [H8765] Hij hem geboden had H3605 , al H3117 de dagen H2416 zijns levens H7535 , dan alleen H1697 in de zaak H223 van Uria H2850 , den Hethiet.
  6 H4421 En er was krijg H1961 [H8804] geweest H996 tussen H7346 Rehabeam H996 en tussen H3379 Jerobeam H3605 , al H3117 de dagen H2416 zijns levens.
  7 H3499 Het overige H1697 nu der geschiedenissen H38 van Abiam H3605 , en alles H834 , wat H6213 [H8804] hij gedaan heeft H1992 , is dat H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3063 van Juda H1961 [H8804] ? Er was H4421 ook krijg H996 tussen H38 Abiam H996 en tussen H3379 Jerobeam.
  8 H38 En Abiam H7901 [H8799] ontsliep H5973 met H1 zijn vaderen H6912 [H8799] , en zij begroeven H853 hem H5892 in de stad H1732 Davids H609 ; en Asa H1121 , zijn zoon H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  9 H6242 In het twintigste H8141 jaar H3379 van Jerobeam H4428 , den koning H3478 van Israel H4427 H0 , werd H609 Asa H4427 [H8804] koning H3063 over Juda.
  10 H4427 [H8804] En hij regeerde H259 een H705 en veertig H8141 jaren H3389 te Jeruzalem H8034 , en de naam H517 zijner moeder H4601 was Maacha H1323 , een dochter H53 van Abisalom.
  11 H609 En Asa H6213 [H8799] deed H3477 wat recht H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H1 , gelijk zijn vader H1732 David.
  12 H5674 [H8686] Want hij nam weg H6945 de schandjongens H4480 uit H776 het land H5493 [H8686] , en deed weg H3605 al H1544 de drekgoden H834 , die H1 zijn vaders H6213 [H8804] gemaakt hadden.
  13 H1571 Ja, zelfs H517 zijn moeder H4601 Maacha H5493 [H8686] zette hij ook af H4480 , dat zij geen H1377 koningin H834 ware, omdat H4656 zij een afgrijselijken afgod H842 in een bos H6213 [H8804] gemaakt had H3772 H0 ; ook roeide H609 Asa H3772 [H8799] uit H4656 haar afgrijselijken afgod H8313 [H8799] , en verbrandde H5158 [hem] aan de beek H6939 Kidron.
  14 H1116 De hoogten H5493 [H8804] werden wel niet weggenomen H7535 ; nochtans H1961 [H8804] was H3824 het hart H609 van Asa H8003 volkomen H5973 met H3068 den HEERE H3605 , al H3117 zijn dagen.
  15 H935 [H8686] En hij bracht H1004 in het huis H3068 des HEEREN H6944 de geheiligde dingen H1 zijns vaders H6944 , en [zijn] geheiligde dingen H3701 , zilver H2091 , en goud H3627 , en vaten.
  16 H1961 [H8804] En er was H4421 krijg H996 tussen H609 Asa H996 en tussen H1201 Baesa H4428 , den koning H3478 van Israel H3605 , al H3117 hun dagen.
  17 H1201 Want Baesa H4428 , de koning H3478 van Israel H5927 [H8799] , toog op H5921 tegen H3063 Juda H1129 [H8799] , en bouwde H7414 Rama H1115 ; opdat hij niemand H5414 [H8800] toeliet H3318 [H8802] uit te gaan H935 [H8802] en in te komen H609 tot Asa H4428 , den koning H3063 van Juda.
  18 H3947 [H8799] Toen nam H609 Asa H3605 al H3701 het zilver H2091 en goud H3498 [H8737] , dat overgebleven was H214 in de schatten H1004 van het huis H3068 des HEEREN H214 , en de schatten H1004 van het huis H4428 des konings H5414 [H8799] , en gaf H3027 ze in de hand H5650 zijner knechten H4428 ; en de koning H609 Asa H7971 [H8799] zond H413 ze tot H1130 Benhadad H1121 , den zoon H2886 van Tabrimmon H1121 , den zoon H2383 van Hezion H4428 , den koning H758 van Syrie H1834 , die te Damaskus H3427 [H8802] woonde H559 [H8800] , zeggende:
  19 H1285 Er is een verbond H996 tussen H996 mij en tussen H996 u, tussen H1 mijn vader H996 en tussen H1 uw vader H2009 ; zie H7971 [H8804] , ik zend H7810 u een geschenk H3701 , zilver H2091 en goud H3212 [H8798] ; ga heen H6565 H0 , maak H1285 uw verbond H6565 [H8685] te niet H1201 met Baesa H4428 , den koning H3478 van Israel H5927 [H8799] , dat hij aftrekke H4480 van H5921 tegen mij.
  20 H1130 En Benhadad H8085 [H8799] hoorde H4428 naar den koning H609 Asa H7971 [H8799] , en zond H8269 de oversten H2428 der heiren H834 , die H5921 hij had, tegen H5892 de steden H3478 van Israel H5221 [H8686] ; en sloeg H5859 Ijon H1835 , en Dan H62 , en Abel Beth-maacha H3605 , en het ganse H3672 Cinneroth H5921 , met H3605 het ganse H776 land H5321 Nafthali.
  21 H1961 [H8799] En het geschiedde H1201 , als Baesa H8085 [H8800] [zulks] hoorde H2308 [H8799] , dat hij afliet H4480 van H7414 Rama H1129 [H8800] te bouwen H3427 [H8799] , en hij bleef H8656 te Thirza.
  22 H4428 Toen liet de koning H609 Asa H3605 door gans H3063 Juda H8085 [H8689] uitroepen H369 [niemand was H5355 vrij H68 ], dat zij de stenen H7414 van Rama H6086 , en het hout H5375 [H8799] daarvan, zouden wegdragen H834 , waarmede H1201 Baesa H1129 [H8804] gebouwd had H4428 ; en de koning H609 Asa H1129 [H8799] bouwde H1387 H1144 daarmede Geba-benjamins H4709 , en Mizpa.
  23 H3499 Het overige H3605 nu van alle H1697 geschiedenissen H609 van Asa H3605 , en al H1369 zijn macht H3605 , en al H834 wat H6213 [H8804] hij gedaan heeft H5892 , en de steden H834 , die H1129 [H8804] hij gebouwd heeft H1992 , zijn die H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3063 van Juda H7535 ? Doch H6256 in den tijd H2209 zijns ouderdoms H2470 [H8804] werd hij krank H7272 aan zijn voeten.
  24 H609 En Asa H7901 [H8799] ontsliep H5973 met H1 zijn vaderen H6912 [H8735] , en werd begraven H5973 met H1 zijn vaderen H5892 , in de stad H1 van zijn vader H1732 David H1121 ; en zijn zoon H3092 Josafat H4427 [H8799] werd koning H8478 in zijn plaats.
  25 H5070 Nadab H1121 nu, de zoon H3379 van Jerobeam H4427 [H8804] , werd koning H5921 over H3478 Israel H8147 , in het tweede H8141 jaar H609 van Asa H4428 , den koning H3063 van Juda H4427 [H8799] ; en hij regeerde H8147 twee H8141 jaren H5921 over H3478 Israel.
  26 H6213 [H8799] En hij deed H7451 wat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3212 [H8799] , en wandelde H1870 in den weg H1 zijns vaders H2403 , en in zijn zonde H834 , waarmede H3478 hij Israel H2398 [H8689] had doen zondigen.
  27 H1201 En Baesa H1121 , de zoon H281 van Ahia H1004 , van het huis H3485 van Issaschar H7194 [H8799] , maakte een verbintenis H5921 tegen H1201 hem, en Baesa H5221 [H8686] sloeg H1405 hem te Gibbethon H834 , hetwelk H6430 der Filistijnen H5070 is, als Nadab H3605 en gans H3478 Israel H5921 H1405 Gibbethon H6696 [H8802] belegerden.
  28 H1201 En Baesa H4191 [H8686] doodde H7969 hem, in het derde H8141 jaar H609 van Asa H4428 , den koning H3063 van Juda H4427 [H8799] , en werd koning H8478 in zijn plaats.
  29 H1961 [H8799] Het geschiedde H4427 [H8800] nu, als hij regeerde H3605 , dat hij het ganse H1004 huis H3379 van Jerobeam H5221 [H8689] sloeg H7604 H0 ; hij liet H3808 H3605 niets H7604 [H8689] over H3379 van Jerobeam H5397 , wat adem H5704 had, totdat H8045 [H8689] hij hem verdelgd had H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H1696 [H8765] Hij gesproken had H3027 door den dienst H5650 van Zijn knecht H281 Ahia H7888 , den Siloniet;
  30 H5921 Om H2403 de zonden H3379 van Jerobeam H834 , die H2398 [H8804] zondigde H834 , en die H3478 Israel H2398 [H8689] zondigen deed H3708 , [en] om zijn terging H834 , waarmede H3068 hij den HEERE H430 , den God H3478 Israels H3707 [H8689] , getergd had.
  31 H3499 Het overige H1697 nu der geschiedenissen H5070 van Nadab H3605 , en al H834 wat H6213 [H8804] hij gedaan heeft H1992 , is dat H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3478 van Israel?
  32 H1961 [H8804] En er was H4421 oorlog H996 tussen H609 Asa H996 en tussen H1201 Baesa H4428 , den koning H3478 van Israel H3605 , al H3117 hun dagen.
  33 H7969 In het derde H8141 jaar H609 van Asa H4428 , koning H3063 van Juda H4427 H0 , werd H1201 Baesa H1121 , de zoon H281 van Ahia H4427 [H8804] , koning H5921 over H3605 gans H3478 Israel H8656 , te Thirza H702 , [en] [regeerde] vier H6242 en twintig H8141 jaren.
  34 H6213 [H8799] En hij deed H7451 wat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3212 [H8799] , en wandelde H1870 in den weg H3379 van Jerobeam H2403 , en in zijn zonde H834 , waarmede H3478 hij Israel H2398 [H8689] had doen zondigen.