1 Kings 15

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G1722 εν G3588 τω G3638.2 οκτωκαιδεκάτω G2094 έτει G936 βασιλεύοντος G* Ιεροβοάμ G5207 υιόυ G* Ναβάτ G936 βασιλεύει G* Αβιά G5207 υιός G* Ροβοάμ G1909 επί G* Ιούδαν
  2 G2532 και G5140 τρία G2094 έτη G936 εβασίλευσεν G1909 εν G* Ιερουσαλήμ G2532 και G3686 όνομα G3588 της G3384 μητρός αυτού G1473   G* Μααχά G2364 θυγάτηρ G* Αβεσαλώμ
  3 G2532 και G4198 επορεύθη G1722 εν G3588 ταις G266 αμαρτίαις G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G3739 αις G4160 εποίησεν G1715 έμπροσθεν G1473 αυτού G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G3588 η G2588 καρδία αυτού G1473   G5046 τελεία G3326 μετά G2962 κυρίου G2316 θεού αυτού G1473   G2531 καθώς G3588 η G2588 καρδία G* Δαυίδ G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473  
  4 G3754 ότι G1223 διά G* Δαυίδ G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός αυτού G1473   G2640 κατάλειμμα G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G2443 ίνα G2476 στήση G3588 τα G5043 τέκνα αυτού G1473   G3326 μετ΄ G1473 αυτόν G2532 και G2476 στήση G3588 την G* Ιερουσαλήμ
  5 G5613 ως G4160 εποίησε Δαυίδ G*   G3588 το G2112.3 ευθές G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G2532 και G3756 ουκ G1578 εξέκλινεν G575 από G3956 πάντων G3739 ων G1781 ενετείλατο G1473 αυτώ G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G3588 της G2222 ζωής αυτού G1473  
  6 G1623 εκτός G1722 εν G4487 ρήματι G* Ουρίου G3588 του G* Χετταίου G2532 και G4171 πόλεμος G1510.7.3 ην G3342 μεταξύ G* Ροβοάμ G2532 και G3342 μεταξύ G* Ιεροβοάμ G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας G3588 της G2222 ζωής αυτού G1473  
  7 G2532 και G3588 τα G3062 λοιπά G3588 των G3056 λόγων G* Αβιά G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G4160 εποίησεν G3756 ουκ G2400 ιδού G3778 ταύτα G1125 γεγραμμένα G1909 επί G975 βιβλίου G3056 λόγων G3588 των G2250 ημερών G3588 των G935 βασιλέων G* Ιούδα G2532 και G4171 πόλεμος ην G1510.7.3   G303.1 αναμέσον G* Αβιά G2532 και G303.1 αναμέσον G* Ιεροβοάμ
  8 G2532 και G2837 εκοιμήθη Αβιά G*   G3326 μετά G3588 των G3962 πατέρων αυτού G1473   G2532 και G2290 θάπτεται G1722 εν G4172 πόλει G* Δαυίδ G2532 και G936 εβασίλευσεν G* Ασά G5207 υιός αυτού G1473   G473 αντ΄ G1473 αυτού
  9 G1722 εν G3588 τω G1763 ενιαυτώ G3588 τω G1501.10 εικοστώ G3588 του G* Ιεροβοάμ G935 βασιλέως G3588 του G* Ισραήλ G936 βασιλεύει Ασά G*   G1909 επί G* Ιούδαν
  10 G2532 και G5062 τεσσαράκοντα G2532 και G1520 εν G2094 έτος G936 εβασίλευσεν G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G2532 και G3686 όνομα G3588 της G3384 μητρός αυτού G1473   G* Μααχά G2364 θυγάτηρ G* Αβεσαλώμ
  11 G2532 και G4160 εποίησεν Ασά G*   G3588 το G2112.3 ευθές G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G5613 ως G* Δαυίδ G3588 ο G3962 πατήρ αυτού G1473  
  12 G2532 και G851 αφείλε G3588 τας G5052.1 τελετάς G575 από G3588 της G1093 γης G2532 και G1821 εξαπέστειλε G3956 πάντα G3588 τα G2006.1 επιτηδεύματα G3739 α G4160 εποίησαν G3588 οι G3962 πατέρες αυτού G1473  
  13 G2532 και G3588 την G* Μααχά G3588 την G3384 μητέρα αυτού G1473   G3179 μετέστησε G3588 του G3361 μη G1510.1 είναι G2233 ηγουμένην G2531 καθώς G4160 εποίησε G4923.1 σύνοδον G1722 εν G3588 τω G251.1 άλσει αυτής G1473   G2532 και G1581 εξέκοψεν Ασά G*   G3588 τας G2616.1 καταδύσεις αυτής G1473   G2532 και G1714 ενέπρησε G1722 εν G4442 πυρί G1722 εν G3588 τω G5493 χειμάρρω G2748 κεδρών
  14 G3588 τα δε G1161   G5308 υψηλά G3756 ουκ εξήρε G1808   G4133 πλην G3588 η G2588 καρδία G* Ασά G1510.7.3 ην G5046 τελεία G3326 μετά G2962 κυρίου G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας αυτού G1473  
  15 G2532 και G1533 εισήνεγκεν Ασά G*   G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2962 κυρίου G3588 τους G2797.3 κίονας G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G2532 και G3588 τους G2797.3 κίονας G3588 τους G693 αργυρούς G2532 και G5552 χρυσούς G2532 και G1533 εισήνεγκεν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2962 κυρίου G694 αργύριον G2532 και G5553 χρυσίον G2532 και G4632 σκεύη
  16 G2532 και G4171 πόλεμος ην G1510.7.3   G303.1 αναμέσον G* Ασά G2532 και G303.1 αναμέσον G* Βαασά G935 βασιλέως G* Ισραήλ G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας αυτών G1473  
  17 G2532 και G305 ανέβη G* Βαασά G935 βασιλεύς G* Ισραήλ G1909 επί G* Ιούδαν G2532 και G3618 ωκοδόμησε G3588 την G* Ραμά G3588 του G3361 μη G1510.1 είναι G1607 εκπορευόμενον G2532 και G1531 εισπορευόμενον G3588 τω G* Ασά G935 βασιλεί G* Ιούδα
  18 G2532 και G2983 έλαβεν Ασά G*   G4840.2 σύμπαν G3588 το G694 αργύριον G2532 και G3588 το G5553 χρυσίον G3588 το G2147 ευρεθέν G1722 εν G3588 τοις G2344 θησαυροίς G3624 οίκου G2962 κυρίου G2532 και G1722 εν G3588 τοις G2344 θησαυροίς G3588 του G3624 οίκου G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτά G1519 εις G5495 χείρας G3588 των G3816 παίδων αυτού G1473   G2532 και G1821 εξαπέστειλεν G1473 αυτούς G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασά G4314 προς G5207 υιόν G* Αδέρ G5207 υιόυ G* Ταβρεμών G5207 υιόυ G* Αζιών G935 βασιλέως G* Συρίας G3588 του G2730 κατοικούντος G1722 εν G* Δαμασκώ G3004 λέγων
  19 G1242 διαθήκην G303.1 αναμέσον G1473 εμού G2532 και G303.1 αναμέσον G1473 σου G2532 και G303.1 αναμέσον G3588 του G3962 πατρός μου G1473   G2532 και G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G2400 ιδού G1821 εξαπέσταλκά G1473 σοι G1435 δώρα G694 αργυρίου G2532 και G5553 χρυσίου G1204 δεύρο G1286.1 διασκέδασον G3588 την G1242 διαθήκην σου G1473   G3588 την G4314 προς G* Βαασά G935 βασιλέα G* Ισραήλ G2532 και G305 αναβήσεται G575 απ΄ G1473 εμού
  20 G2532 και G191 ήκουσεν G5207 υιός G* Αδέρ G3588 του G935 βασιλέως G* Ασά G2532 και G649 απέστειλε G3588 τους G758 άρχοντας G3588 της G1411 δυνάμεως αυτού G1473   G1722 εν G3588 ταις G4172 πόλεσι G3588 του G* Ισραήλ G2532 και G3960 επάταξε G3588 την G* Αϊν G2532 και G3588 την G* Δαν G2532 και G3588 την G* Αβέλ G3624 οίκου G* Μααχά G2532 και G3956 πάσαν G3588 την G* Χενερέθ G2193 έως G3956 πάσης G3588 της G1093 γης G* Νεφθαλίμ
  21 G2532 και G1096 εγένετο G5613 ως G191 ήκουσε Βαασά G*   G2532 και G1257 δίελιπε G3588 του G3618 οικοδομείν G3588 την G* Ραμά G2532 και G390 ανέστρεψεν G1519 εις G* Θερσά
  22 G2532 και G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασά G3853 παρήγγειλε G3956 παντί G* Ιούδα G1519 εν G* ακί G2532 και G142 αίρουσι G3588 τους G3037 λίθους G3588 της G* Ραμά G2532 και G3588 τα G3586 ξύλα αυτής G1473   G3739 α G3618 ωκοδόμησε Βαασά G*   G2532 και G3618 ωκοδόμησεν G1722 εν G1473 αυτοίς G* Ασά G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 τον G1015 βουνόν G* Βενιαμίν G2532 και G3588 την G4648.1 σκοπιάν
  23 G2532 και G3588 τα G3062 λοιπά G3588 των G3056 λόγων G* Ασά G2532 και G3956 πάσα G3588 η G1412.1 δυναστεία αυτού G1473   G2532 και G3956 πάντα G3739 α G4160 εποίησε G2532 και G3588 τας G4172 πόλεις G3739 ας G3618 ωκοδόμησεν G3756 ουκ G2400 ιδού G3778 ταύτα G1125 γεγραμμένα G1510.2.3 εστίν G1909 επί G975 βιβλίω G3056 λόγων G3588 των G2250 ημερών G3588 των G935 βασιλέων G* Ιούδα G4133 πλην G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ G3588 του G1094 γήρους αυτού G1473   G4188.1 επόνεσε G3588 τους G4228 πόδας αυτού G1473  
  24 G2532 και G2837 εκοιμήθη Ασά G*   G3326 μετά G3588 των G3962 πατέρων αυτού G1473   G2532 και G2290 θάπτεται G3326 μετά G3588 των G3962 πατέρων αυτού G1473   G1722 εν G4172 πόλει G* Δαυίδ G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G2532 και G936 εβασίλευσεν G* Ιωσαφάτ G5207 υιός αυτού G1473   G473 αντ΄ G1473 αυτού
  25 G2532 και G* Ναβάδ G5207 υιός G* Ιεροβοάμ G936 βασιλεύει G1909 επί G* Ισραήλ G1722 εν G2094 έτει G1208 δευτέρω G3588 του G* Ασά G935 βασιλέως G* Ιούδα G2532 και G936 εβασίλευσεν G1909 επί G3588 τον G* Ισραήλ G1417 δύο G2094 έτη
  26 G2532 και G4160 εποίησε G3588 το G4190 πονηρόν G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G2532 και G4198 επορεύθη G1722 εν G3598 οδώ G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G2532 και G1722 εν G3588 ταις G266 αμαρτίαις αυτού G1473   G1722 εν G3739 αις G1814.2 εξήμαρτον τον Ισραήλ G3588   G*  
  27 G2532 και G4027.2 περιεκάθισεν G1909 επ΄ G1473 αυτόν G* Βαασά G5207 υιός G* Αχία G1909 επί G3588 τον G3624 οίκον G* Ισσάχαρ G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτόν G1722 εν G* Γαβαθών G3588 τη G3588 των G246 αλλοφύλων G2532 και G* Ναβάδ G2532 και G3956 πας G* Ισραήλ G4027.1 περιεκάθητο G1909 επί G* Γαβαθών
  28 G2532 και G2289 εθανάτωσεν αυτόν G1473   G* Βαασά G1722 εν G2094 έτει G5154 τρίτω G3588 του G* Ασά G935 βασιλέως G* Ιούδα G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού
  29 G2532 και G1096 εγένετο G5613 ως G936 εβασίλευσεν G3960 επάταξεν G3650 όλον G3588 τον G3624 οίκον G* Ιεροβοάμ G2532 και G3756 ουχ υπελίπετο G5275   G3956 πάσαν G4157 πνοήν G3588 του G* Ιεροβοάμ G2193 έως G3588 του G1842 εξολοθρεύσαι G1473 αυτόν G2596 κατά G3588 το G4487 ρήμα G2962 κυρίου G3739 ο G2980 ελάλησεν G1722 εν G5495 χειρί G1401 δούλου αυτού G*   G* Αχία G3588 του G* Σηλωνίτου
  30 G4012 περί G3588 των G266 αμαρτιών G* Ιεροβοάμ G3739 ος G1814.2 εξήμαρτε τον Ισραήλ G3588   G*   G2532 και G1722 εν G3588 τω G3950 παροργισμώ αυτού G1473   G1722 εν G3739 ω G3949 παρώργισε G3588 τον G2962 κύριον G2316 θεόν G3588 του G* Ισραήλ
  31 G2532 και G3588 τα G3062 λοιπά G3588 των G3056 λόγων G* Ναβάδ G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G4160 εποίησεν G3756 ουκ G2400 ιδού G3778 ταύτα G1125 γεγραμμένα G1510.2.3 εστίν G1722 εν G975 βιβλίω G3056 λόγων G3588 των G2250 ημερών G3588 των G935 βασιλέων G* Ισραήλ
  32 G2532 και G4171 πόλεμος G1510.7.3 ην G303.1 αναμέσον G* Ασά G2532 και G303.1 αναμέσον G* Βαασά G935 βασιλέως G* Ισραήλ G3956 πάσας G3588 τας G2250 ημέρας αυτών G1473  
  33 G1722 εν G3588 τω G2094 έτει G3588 τω G5154 τρίτω G3588 του G* Ασά G935 βασιλέως G* Ιούδα G936 βασιλεύει G* Βαασά G5207 υιός G* Αχία G1909 επί G* Ισραήλ G1722 εν G* Θερσά G1501 είκοσι G2532 και G5064 τέσσαρα G2094 έτη
  34 G2532 και G4160 εποίησε G3588 το G4190 πονηρόν G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G2532 και G4198 επορεύθη G1722 εν G3598 οδώ G* Ιεροβοάμ G5207 υιόυ G* Ναβάτ G2532 και G1722 εν G3588 ταις G266 αμαρτίαις αυτού G1473   G3739 αις G1814.2 εξήμαρτε τον Ισραήλ G3588   G*