Judges 10

Danish(i) 1 Og efter Abimelek opstod Thola en Søn af Pua, Dodos Søn, en Mand af Isaskar, at frelse Israel; og han boede i Samir paa Efraims Bjerg, 2 Og han dømte Israel tre og tyve Aar, og han døde og blev begraven i Samir. 3 Og efter ham opstod Gileaditeren Jair og dømte Israel to og tyve Aar. 4 Og han havde tredive Sønner, som rede paa tredive Asenfoler, og de havde tredive Stæder; dem kaldte de Jairs Byer indtil denne Dag, de ligge i Gileads Land. 5 Og Jair døde og blev begraven i Kamon. 6 Og Israels Børn bleve ved at gøre ondt for HERRENS Øjne og tjente Baalerne og Astarterne og Syriens Guder og Zidons Guder og Moabs Guder og Ammons Børns Guder og Filisternes Guder; og de forlode HERREN og tjente ham ikke. 7 Da optændtes HERRENS Vrede imod Israel, og han solgte dem i Filisternes Haand og Ammons Børns Haand. 8 Og de nedsloge og knuste Israels Børn i det sarnme Aar; atten Aar plagede de alle Israels Børn, som vare paa hin Side Jordanen i Amoriternes Land, som er i Gilead. 9 Og Ammons Børn droge over Jordanen at stride endog imod Juda og imod Benjamin og imod Efraims Hus, saa at Israel var saare trængt. 10 Da raabte Israels Børn til HERREN og sagde: Vi have syndet imod dig, fordi vi have forladt vor Gud og tjent Baalerne. 11 Og HERREN sagde til Israels Børn: Havde ikke Ægypter og Amoriter, Ammons Børn og Filister 12 og Zidonier og Amalek og Maon undertrykket eder og I raabte til mig, og jeg frelste eder af deres Haand. 13 Og I forlode rnig og tjente andre Guder; derfor vil jeg ikke blive ved at frelse eder. 14 Gaar og raaber til de Guder, som I have udvalgt; lad dem frelse eder i eders Trængsels Tid. 15 Da sagde Israels Børn til HERREN: Vi have syndet; gør du rned os efter alt det, som er godt for dine Øjne; dog, kære, udfri os paa denne Dag. 16 Og de kastede de fremmedes Guder bort fra sig og I tjente HERREN; og han ynkedes inderlig over Israels Nød. 17 Og Ammons Børn bleve sammenkaldte, og de lejrede sig i Gilead; men Israels Børn samledes og lejrede sig i Mizpa. 18 Og Folket, Fyrsterne i Gilead, sagde den ene til den anden: Hvo er den Mand, som vil begynde at stride imod Ammons Børn? han skal være Hoved for alle dem, som bo i Gilead.