Judges 10

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G450 ανέστη G3326 μετά G* Αβιμέλεχ G3588 του G4982 σώσαι G3588 τον G* Ισραήλ G* Θωλά G5207 υιός G* Φουά G5207 υιός G3963.1 πατραδέλφου αυτού G1473   G435 ανήρ G* Ισσάχαρ G2532 και G1473 αυτός G2730 κατώκει G1722 εν G* Σαμίρ G1722 εν G3735 όρει G* Εφραϊμ
  2 G2532 και G2919 έκρινε G3588 τον G* Ισραήλ G1501 είκοσι G2532 και G5140 τρία G2094 έτη G2532 και G599 απέθανε G2532 και G2290 ετάφη G1722 εν G* Σαμίρ
  3 G2532 και G450 ανέστη G3326 μετ΄ G1473 αυτόν G* Ιαϊρ G3588 ο G* Γαλααδίτης G2532 και G2919 έκρινε G3588 τον G* Ισραήλ G1501 είκοσι G2532 και G1417 δύο G2094 έτη
  4 G2532 και G1096 εγένοντο G1473 αυτώ G5144 τριάκοντα G5207 υιοί G1910 επιβεβηκότες G1909 επί G5144 τριάκοντα G4454 πώλους G2532 και G5144 τριάκοντα G4172 πόλεις G1473 αυτοίς G2532 και G1473 αυτάς εκάλεσεν G2564   G1886 επαύλεις G* Ιαϊρ G2193 έως G3588 της G2250 ημέρας ταύτης G3778   G3739 αι G1510.2.6 εισιν G1722 εν G1093 γη G* Γαλαάδ
  5 G2532 και G599 απέθανεν Ιαϊρ G*   G2532 και G2290 ετάφη G1722 εν G* Καμών
  6 G2532 και G4369 προσέθεντο G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G4160 ποιήσαι G3588 το G4190 πονηρόν G1725 έναντι G2962 κυρίου G2532 και G3000 ελάτρευσαν G3588 τοις G* Βααλίμ G2532 και G3588 τοις G* Ασταρώθ G2532 και G3588 τοις G2316 θεοίς G* Συρίας G2532 και G3588 τοις G2316 θεοίς G* Σιδώνος G2532 και G3588 τοις G2316 θεοίς G* Μωάβ G2532 και G3588 τοις G2316 θεοίς G5207 υιών G* Αμμών G2532 και G3588 τοις G2316 θεοίς G3588 των G246 αλλοφύλων G2532 και G1459 εγκατέλιπον G3588 τον G2962 κύριον G2532 και G3756 ουκ G1398 εδούλευσαν G1473 αυτώ
  7 G2532 και G2373 εθυμώθη G3709 οργή G2962 κύριος G1722 εν G3588 τω G* Ισραήλ G2532 και G591 απέδοτο G1473 αυτούς G1722 εν G5495 χειρί G246 αλλοφύλων G2532 και G1722 εν G5495 χειρί G5207 υιών G* Αμμών
  8 G2532 και G4524.2 εσάθρωσαν G2532 και G2345.4 έθλασαν G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G1722 εν G3588 τω G1763 ενιαυτώ εκείνω G1565   G3638.1 οκτωκαίδεκα G2094 έτη G3956 πάντας G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G3588 τους G1722 εν G3588 τω G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου G1722 εν G1093 γη G3588 του G* Αμορραίου G1722 εν G3588 τη G* Γαλααδίτιδι
  9 G2532 και G1224 διέβησαν G3588 οι G5207 υιοί G* Αμμών G3588 τον G* Ιορδάνην G1606.2 εκπολεμήσαι G2532 και G1722 εν G3588 τω G* Ιούδα G2532 και G* Βενιαμίν G2532 και G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G* Εφραϊμ G2532 και G2346 εθλίβησαν G*   G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G4970 σφόδρα
  10 G2532 και G2896 έκραξαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G4314 προς G2962 κύριον G3004 λέγοντες G264 ημάρτομέν G1473 σοι G3754 ότι G1459 εγκατελίπομεν G3588 τον G2316 θεόν ημών G1473   G2532 και G3000 ελατρεύσαμεν G3588 τοις G* Βααλίμ
  11 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G3588 τους G5207 υιούς G* Ισραήλ G3780 ουχί G3588 οι G* Αιγύπτιοι G2532 και G3588 οι G* Αμορραίοι G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Αμμών G2532 και G* Μωάβ G2532 και G246 αλλόφυλοι
  12 G2532 και G* Σιδώνιοι G2532 και G* Αμαλήκ G2532 και G* Χαναάν G1570.2 εξέθλιψαν υμάς G1473   G2532 και G2896 εκεκράξατε G4314 προς G1473 με G2532 και G4982 έσωσα G1473 υμάς G1537 εκ G5495 χειρός αυτών G1473  
  13 G2532 και G1473 υμείς G1459 εγκατελίπετέ G1473 με G2532 και G1398 εδουλεύσατε G2316 θεοίς ετέροις G2087   G1223 διά G3778 τούτο G3756 ου G4369 προσθήσω G3588 του G4982 σώσαι G1473 υμάς
  14 G897.2 βαδίζετε G2532 και G994 βοάτε G4314 προς G3588 τους G2316 θεούς G3739 ους G1586 εξελέξασθε G1438 εαυτοίς G2532 και G1473 αυτοί G4982 σωσάτωσαν G1473 υμάς G1722 εν G2540 καιρώ G2347 θλίψεως υμών G1473  
  15 G2532 και G2036 είπαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G4314 προς G2962 κύριον G264 ημάρτομεν G4160 ποίησον συ G1473   G1473 ημίν G2596 κατά G3956 πάντα G3745 όσα αν G302   G700 αρέσκη G1799 ενώπιόν G1473 σου G4133 πλην G1807 εξελού G1473 ημάς G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα ταύτη G3778  
  16 G2532 και G3179 μετέστησαν G3588 τους G2316 θεούς G3588 τους G245 αλλοτρίους G1537 εκ G3319 μέσου αυτών G1473   G2532 και G3000 ελάτρευσαν G3588 τω G2962 κυρίω G2532 και G3641.3 ωλιγοψύχησεν G1722 εν G3588 τω G2873 κόπω G* Ισραήλ
  17 G2532 και G305 ανέβησαν G3588 οι G5207 υιοί G* Αμμών G2532 και G3924.2 παρενέβαλον G1722 εν G* Γαλαάδ G2532 και G1831 εξήλθον G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G2532 και G3924.2 παρενέβαλον G1722 εν G* Μασσηφά
  18 G2532 και G2036 είπον G3588 ο G2992 λαός G3588 οι G758 άρχοντες G* Γαλαάδ G435 ανήρ G4314 προς G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G5100 τις G3588 ο G435 ανήρ G3739 ος G756 άρξεται G4170 πολεμήσαι G1722 εν G3588 τοις G5207 υιοίς G* Αμμών G2532 και G1510.8.3 έσται G1519 εις κεφαλήν G2776   G3956 πάσι G3588 τοις G2730 κατοικούσι G1722 εν G* Γαλαάδ