Romans 8:14-16

DSV_Strongs(i)
  14 G1063 Want G3745 zovelen als G4151 er door den Geest G2316 Gods G71 [G5743] geleid worden G3778 , die G1526 [G5748] zijn G5207 kinderen G2316 Gods.
  15 G1063 Want G3756 gij hebt niet G2983 [G5627] ontvangen G4151 den Geest G1397 der dienstbaarheid G3825 wederom G1519 tot G5401 vreze G235 ; maar G2983 [G5627] gij hebt ontvangen G4151 den Geest G5206 der aanneming tot kinderen G1722 , door G3739 Welken G2896 [G5719] wij roepen G5 : Abba G3962 , Vader!
  16 G846 Dezelve G4151 Geest G4828 [G5719] getuigt G2257 met onzen G4151 geest G3754 , dat G5043 wij kinderen G2316 Gods G2070 [G5748] zijn.