1 Chronicles 2

Bulgarian(i) 1 Ето синовете на Израил: Рувим, Симеон, Леви и Юда, Исахар и Завулон, 2 Дан, Йосиф и Вениамин, Нефталим, Гад и Асир. 3 Синове на Юда: Ир и Онан, и Шела; тези трима му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, беше лош пред ГОСПОДА, и Той го уби. 4 И снаха му Тамар му роди Фарес и Зара. Всичките синове на Юда бяха петима. 5 Синове на Фарес: Есрон и Амул. 6 Синове на Зара: Зимрий и Етан, и Еман, и Халкол, и Дара; всичко петима. 7 Синове на Хармий: Ахар, който докара беда на Израил, като извърши престъпление с обреченото на проклятие. 8 Синове на Етан: Азария. 9 Синове, които се родиха на Есрон: Ерамеил и Арам, и Халев. 10 И Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, първенец на синовете на Юда. 11 И Наасон роди Салмон, а Салмон роди Вооз, 12 а Вооз роди Овид, а Овид роди Есей. 13 И Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама, 14 четвъртия Натанаил, петия Радай, 15 шестия Осем и седмия Давид. 16 А техни сестри бяха Саруя и Авигея. И синовете на Саруя бяха Ависей, Йоав и Асаил, трима. 17 А Авигея роди Амаса, а баща на Амаса беше исмаилецът Йетер. 18 И Халев, синът на Есрон, роди синове от жена си Азува и от Ериота, и синовете му бяха: Есер и Совав, и Ардон. 19 И Азува умря и Халев си взе Ефрата, която му роди Ор. 20 Ор роди Урий, а Урий роди Веселеил. 21 После Есрон влезе при дъщерята на Махир, бащата на Галаад. Той я взе, като беше на шестдесет години, и тя му роди Сегув. 22 А Сегув роди Яир, който имаше двадесет и три града в галаадската земя. 23 И Гесур и Арам им отнеха селищата на Яир, заедно с Кенат и селата му — шестдесет града. Всички тези бяха синове на Махир, бащата на Галаад. 24 А след като Есрон умря в Халев-Ефрата, Авия, жената на Есрон, му роди Асхор, бащата на Текуе. 25 И синовете на Ерамеил, първородния на Есрон, бяха: първородният Арам, и Вуна, и Орен, и Осем, и Ахия. 26 Ерамеил имаше и друга жена, чието име бе Атара: тя беше майка на Онам. 27 А синовете на Арам, първородния на Ерамеил, бяха: Маас и Ямин, и Екер. 28 И синовете на Онам бяха: Самай и Ядай. А синовете на Самай: Надав и Ависур. 29 И името на жената на Ависур беше Авихаила. Тя му роди Ааван и Молид. 30 Синовете на Надав: Селед и Апаим. А Селед умря без синове. 31 Син на Апаим беше Есий, син на Есий — Сисан, а син на Сисан — Аалай. 32 Синовете на Ядай, брата на Самай: Етер и Йонатан. А Етер умря без синове. 33 Синовете на Йонатан: Фалет и Заза. Тези бяха синовете на Ерамеил. 34 А Сисан нямаше синове, а само дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа. 35 И Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена, и тя му роди Атай. 36 Атай роди Натан, Натан роди Завад, 37 Завад роди Ефлал, Ефлал роди Овид, 38 Овид роди Ииуй, Ииуй роди Азария, 39 Азария роди Хелис, Хелис роди Елеас, 40 Елеас роди Сисамай, Сисамай роди Селум, 41 Селум роди Екамия, а Екамия роди Елисама. 42 Синове на Халев, брата на Ерамеил: първородният му Миса, който е баща на Зиф, и синовете на Мариса, бащата на Хеврон. 43 Синове на Хеврон: Корей и Тапфуа, и Рекем, и Сема. 44 А Сема роди Раам, бащата на Йоркоам, а Рекем роди Самай. 45 А син на Самай беше Маон, а Маон беше баща на Ветсур. 46 А Гефа, наложницата на Халев, роди Харан и Моса, и Газез, а Харан роди Газез. 47 Синове на Ядай: Регем и Йотам, и Гисан, и Фелет, и Гефа, и Сагаф. 48 А Мааха, наложницата на Халев, роди Север и Тирхана, 49 роди и Сагаф, бащата на Мадмана, Сева, бащата на Махван и бащата на Гавая. А дъщерята на Халев беше Ахса. 50 Тези бяха синовете на Халев, сина на Ор, първородния на Ефрата: Совал, бащата на Кириат-Иарим, 51 Салма, бащата на Витлеем, Ареф, бащата на Вет-Гадер. 52 А Совал, бащата на Кириат-Иарим, имаше синове: Арое и Ази, манахатеца. 53 А родовете на Кириат-Иарим бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците; от тях произлязоха сарайците и естаолците. 54 Синове на Салма: Витлеем и нетофатците, Атарот-Вит-Йоав, Ази, манахатеца, сарайците, 55 родовете на писарите, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амат, бащата на Рихавовия дом.