1 Chronicles 2

DSV_Strongs(i)
  1 H428 Dezen H1121 zijn de kinderen H3478 van Israel H7205 : Ruben H8095 , Simeon H3878 , Levi H3063 en Juda H3485 , Issaschar H2074 en Zebulon,
  2 H1835 Dan H3130 , Jozef H1144 en Benjamin H5321 , Nafthali H1410 , Gad H836 en Aser.
  3 H1121 De kinderen H3063 van Juda H6147 zijn: Er H209 , en Onan H7956 , en Sela H7969 ; drie H3205 [H8738] zijn er hem geboren H4480 van H1323 de dochter H7774 H1340 [H8677] van Sua H3669 , de Kanaanietische H6147 ; en Er H1060 , de eerstgeborene H3063 van Juda H1961 [H8799] , was H7451 kwaad H5869 in de ogen H3068 des HEEREN H4191 [H8686] ; daarom doodde Hij hem.
  4 H8559 Maar Thamar H3618 , zijn schoondochter H3205 [H8804] , baarde H6557 hem Perez H2226 en Zerah H3605 . Al H1121 de zonen H3063 van Juda H2568 waren vijf.
  5 H1121 De kinderen H6557 van Perez H2696 waren Hezron H2538 en Hamul.
  6 H1121 En de kinderen H2226 van Zerah H2174 waren Zimri H387 , en Ethan H1968 , en Heman H3633 , en Chalcol H1873 , en Dara H3605 . Deze allen H2568 zijn vijf.
  7 H1121 En de kinderen H3756 van Charmi H5917 waren Achan H5916 [H8802] , de beroerder H3478 van Israel H428 , die H2764 zich aan het verbannene H4603 [H8804] vergreep.
  8 H1121 De kinderen H387 van Ethan H5838 nu waren Azaria.
  9 H1121 En de kinderen H2696 van Hezron H3205 [H8738] , die hem geboren zijn H3396 , waren Jerahmeel H7410 , en Ram H3621 , en Chelubai.
  10 H7410 Ram H3205 [H8689] nu gewon H5992 Amminadab H5992 , en Amminadab H3205 [H8689] gewon H5177 Nahesson H5387 , den vorst H1121 der kinderen H3063 van Juda;
  11 H5177 En Nahesson H3205 [H8689] gewon H8007 Salma H8007 , en Salma H3205 [H8689] gewon H1162 Boaz,
  12 H1162 En Boaz H3205 [H8689] gewon H5744 Obed H5744 , en Obed H3205 [H8689] gewon H3448 Isai,
  13 H3448 En Isai H3205 [H8689] gewon H446 Eliab H1060 , zijn eerstgeborene H41 , en Abinadab H8145 , den tweede H8092 , en Simea H7992 , den derde,
  14 H5417 Nethaneel H7243 , den vierde H7288 , Raddai H2549 , den vijfde,
  15 H684 Ozem H8345 , den zesde H1732 , David H7637 , den zevende.
  16 H269 En hun zusters H6870 waren Zeruja H26 en Abigail H1121 . De kinderen H6870 nu van Zeruja H52 waren Abisai H3097 , en Joab H6214 , en Asa-el H7969 ; drie.
  17 H26 En Abigail H3205 [H8804] baarde H6021 Amasa H1 ; en de vader H6021 van Amasa H3500 was Jether H3459 , een Ismaeliet.
  18 H3612 Kaleb H1121 nu, de zoon H2696 van Hezron H3205 [H8689] , gewon H854 kinderen uit H5806 Azuba H802 , [zijn] vrouw H3408 , en uit Jerioth H1121 . En de zonen H428 van deze H3475 zijn: Jeser H7727 , en Sobab H715 , en Ardon.
  19 H5806 Als nu Azuba H4191 [H8799] gestorven was H3947 [H8799] , zo nam H3612 zich Kaleb H672 Efrath H3205 [H8799] , die baarde H2354 hem Hur.
  20 H2354 En Hur H3205 [H8689] gewon H221 Uri H221 , en Uri H3205 [H8689] gewon H1212 Bezaleel.
  21 H310 Daarna H935 [H8804] ging H2696 Hezron H413 in tot H1323 de dochter H4353 van Machir H1 , den vader H1568 van Gilead H1931 , en hij H3947 [H8804] nam H1931 ze, toen hij H8346 zestig H8141 jaren H1121 oud H3205 [H8799] was; en zij baarde H7687 hem Segub.
  22 H7687 Segub H3205 [H8689] nu gewon H2971 Jair H7969 ; en hij had drie H6242 en twintig H5892 steden H776 in het land H1568 van Gilead.
  23 H3947 [H8799] En hij nam H1650 Gesur H758 en Aram H2333 , met de vlekken H2971 van Jair H4480 , van H854 dezelve H7079 , met Kenath H1323 en haar onderhorige plaatsen H8346 , zestig H5892 steden H428 . Deze H3605 allen H1121 zijn zonen H4353 van Machir H1 , den vader H1568 van Gilead.
  24 H310 En na H4194 den dood H2696 van Hezron H3613 , in Kaleb-efratha H29 , heeft Abia H2696 , Hezrons H802 huisvrouw H3205 [H8799] , hem ook gebaard H806 Asschur H1 , de vader H8620 van Thekoa.
  25 H1121 De kinderen H3396 van Jerahmeel H1060 nu, den eerstgeborene H2696 van Hezron H1961 [H8799] , waren H1060 [deze]: de eerstgeborene H7410 was Ram H946 , daartoe Buna H767 , en Oren H684 , en Ozem H281 [en] Ahia.
  26 H3396 Jerahmeel H1961 [H8799] had H312 nog een andere H802 vrouw H8034 , welker naam H5851 was Atara H1931 ; zij H517 was de moeder H208 van Onam.
  27 H1121 En de kinderen H7410 van Ram H1060 , den eerstgeborene H3396 van Jerahmeel H1961 [H8799] waren H4619 Maaz H3226 , en Jamin H6134 , en Eker.
  28 H1121 En de kinderen H208 van Onam H1961 [H8799] waren H8060 Sammai H3047 en Jada H1121 . En de kinderen H8060 van Sammai H5070 : Nadab H51 en Abisur.
  29 H8034 De naam H802 nu der huisvrouw H51 van Abisur H32 was Abihail H3205 [H8799] : die baarde H257 hem Achban H4140 en Molid.
  30 H1121 En de kinderen H5070 van Nadab H5540 waren Seled H649 en Appaim H5540 ; en Seled H4191 [H8799] stierf H3808 zonder H1121 kinderen.
  31 H1121 En de kinderen H649 van Appaim H3469 waren Jisei H1121 ; en de kinderen H3469 van Jisei H8348 waren Sesan H1121 ; en de kinderen H8348 van Sesan H304 , Achlai.
  32 H1121 En de kinderen H3047 van Jada H251 , den broeder H8060 van Sammai H3500 , waren Jether H3129 en Jonathan H3500 ; en Jether H4191 [H8799] is gestorven H3808 zonder H1121 kinderen.
  33 H1121 De kinderen H3129 van Jonathan H6431 nu waren Peleth H2117 en Zaza H428 . Dit H1961 [H8804] waren H1121 de kinderen H3396 van Jerahmeel.
  34 H8348 En Sesan H1961 [H8804] had H3808 geen H1121 zonen H3588 H518 , maar H1323 dochteren H8348 . En Sesan H4713 had een Egyptischen H5650 knecht H8034 , wiens naam H3398 was Jarha.
  35 H8348 Sesan H5414 [H8799] nu gaf H1323 zijn dochter H5650 aan zijn knecht H3398 Jarha H802 tot een vrouw H3205 [H8799] ; en zij baarde H6262 hem Attai.
  36 H6262 Attai H3205 [H8689] nu gewon H5416 Nathan H5416 , en Nathan H3205 [H8689] gewon H2066 Zabad,
  37 H2066 En Zabad H3205 [H8689] gewon H654 Eflal H654 , en Eflal H3205 [H8689] gewon H5744 Obed,
  38 H5744 En Obed H3205 [H8689] gewon H3058 Jehu H3058 , en Jehu H3205 [H8689] gewon H5838 Azaria,
  39 H5838 En Azaria H3205 [H8689] gewon H2503 Helez H2503 , en Helez H3205 [H8689] gewon H501 Elasa,
  40 H501 En Elasa H3205 [H8689] gewon H5581 Sismai H5581 , en Sismai H3205 [H8689] gewon H7967 Sallum,
  41 H7967 En Sallum H3205 [H8689] gewon H3359 Jekamja H3359 , en Jekamja H3205 [H8689] gewon H476 Elisama.
  42 H1121 De kinderen H3612 van Kaleb H251 nu, den broeder H3396 van Jerahmeel H4337 , zijn Mesa H1060 , zijn eerstgeborene H1931 [die H1 is de vader H2128 van Zif H1121 ], en de kinderen H4762 van Maresa H1 , den vader H2275 van Hebron.
  43 H1121 De kinderen H2275 van Hebron H7141 nu waren Korah H8599 , en Tappuah H7552 , en Rekem H8087 , en Sema.
  44 H8087 Sema H3205 [H8689] nu gewon H7357 Raham H1 , den vader H3421 van Jorkeam H7552 , en Rekem H3205 [H8689] gewon H8060 Sammai.
  45 H1121 De kinderen H8060 van Sammai H4584 nu waren Maon H4584 ; en Maon H1 was de vader H1049 van Beth-zur.
  46 H5891 En Efa H6370 , het bijwijf H3612 van Kaleb H3205 [H8804] , baarde H2771 Haran H4162 , en Moza H1495 , en Gazez H2771 ; en Haran H3205 [H8689] gewon H1495 Gazez.
  47 H1121 De kinderen H3056 van Jochdai H7276 nu waren Regem H3147 , en Jotham H1529 , en Gesan H6404 , en Pelet H5891 , en Efa H8174 , en Saaf.
  48 H6370 Uit het bijwijf H4601 Maacha H3205 [H8804] gewon H3612 Kaleb H7669 : Seber H8647 en Tirhana.
  49 H8174 En [de] [huisvrouw] van Saaf H1 , den vader H4089 van Madmanna H3205 [H8799] , baarde H7724 Seva H1 , den vader H4343 van Machbena H1 , en den vader H1388 van Gibea H1323 ; en de dochter H3612 van Kaleb H5915 was Achsa.
  50 H428 Dit H1961 [H8804] waren H1121 de kinderen H3612 van Kaleb H1121 , den zoon H2354 van Hur H1060 , den eerstgeborene H672 van Efratha H7732 : Sobal H1 , de vader H7157 van Kirjath-jearim;
  51 H8007 Salma H1 , de vader H1035 der Bethlehemieten H2780 ; Haref H1 , de vader H1013 van Beth-gader.
  52 H1121 De kinderen H7732 van Sobal H1 , den vader H7157 van Kirjath-jearim H1961 [H8799] , waren H7204 Haroe H2677 H2679 [en] Hazihammenuchoth.
  53 H4940 En de geslachten H7157 van Kirjath-jearim H3505 waren de Jithrieten H6336 , en de Futhieten H8126 , en de Sumathieten H4954 , en de Misraieten H4480 ; van H428 dezen H3318 [H8804] zijn uitgegaan H6882 de Zoraieten H848 en de Esthaolieten.
  54 H1121 De kinderen H8007 van Salma H1035 waren de Bethlehemieten H5200 , en de Netofathieten H5852 , Atroth H5854 , Beth-joab H2677 , en de helft H2680 der Manathieten H6882 , [en] de Zorieten.
  55 H4940 En de huisgezinnen H5608 [H8802] der schrijvers H3258 , die te Jabes H3427 H3427 [H8802] woonden H8654 , de Tirathieten H8101 , de Simeathieten H7756 , de Suchathieten H1992 ; dezen H7017 zijn de Kenieten H935 [H8802] , die gekomen zijn H4480 van H2574 Hammath H1 , den vader H1004 van het huis H7394 van Rechab.