1 Chronicles 2

ABP_GRK(i)
  1 G3778 ούτοι G3588 οι G5207 υιοί G* Ισραήλ G* Ρουβήν G* Συμεών G* Λευί G* Ιούδα G* Ισσάχαρ G* Ζαβουλών
  2 G* Δαν G* Ιωσήφ G* Βενιαμίν G* Νεφθαλί G* Γαδ G2532 και G* Ασήρ
  3 G5207 υιοί G* Ιούδα G* Ηρ G2532 και G* Αυνάν G2532 και G* Σηλώ G5140 τρεις ούτοι G3778   G5088 ετέχθησαν G1473 αυτώ G1537 εκ G3588 της G2364 θυγατρός G* Σουέ G3588 της G* Χανανίτιδος G2532 και G1096 εγένετο G*   G* Ηρ G3588 ο G4416 πρωτότοκος G* Ιούδα G4190 πονηρός G1799 ενώπιον G2962 κύριου G2532 και G2289 εθανάτωσεν G1473 αυτόν
  4 G2532 και G* Θαμάρ G3588 η G3565 νύμφη αυτού G1473   G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Φαρές G2532 και G3588 τον G* Ζαρά G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Ιούδα G4002 πέντε
  5 G5207 υιοί G* Φαρές G* Εσρών G2532 και G* Χαμούλ
  6 G2532 και G5207 υιοί G* Ζαρά G* Ζαμβρί G2532 και G* Ηθάν G2532 και G* Αιμάν G2532 και G* Καλχάλ G2532 και G* Δαραδέ G3956 πάντες G3778 ούτοι G4002 πέντε
  7 G2532 και G5207 υιοί G* Χαρμί G* Αχάρ G3588 ο G5015 ταράξας G3588 τον G* Ισραήλ G3739 ος G801.2 ησυνθέτησεν G1722 εν G3588 τω G331 αναθέματι
  8 G2532 και G5207 υιοί G* Αιθάν G* Αζαρίας
  9 G2532 και G5207 υιοί G* Εσρών G3739 οι G1080 εγεννήθησαν G1473 αυτώ G3588 ο G* Ιεραμαήλ G2532 και G3588 ο G* Αράμ G2532 και G3588 ο G* Χαλωβί
  10 G2532 και G* Αράμ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αμιναδάβ G2532 και G* Αμιναδάβ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Νασσών G758 άρχοντα G3624 οίκου G* Ιούδα
  11 G2532 και G* Ναασσών G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαλμών G2532 και G* Σαλμών G1080 εγέννησε G3588 τον G* Βοόζ
  12 G2532 και G* Βοόζ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ωβήδ G2532 και G* Ωβήδ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιεσσαί
  13 G2532 και G* Ιεσσαί G1080 εγέννησε G3588 τον G4416 πρωτότοκον αυτού G1473   G* Ελιάβ G2532 και G* Αβιναδάβ G3588 ο G1208 δεύτερος G2532 και G* Σαμαά G3588 ο G5154 τρίτος
  14 G* Ναθαναήλ G3588 ο G5067 τέταρτος G2532 και G* Ρεδαϊ G3588 ο G3991 πέμπτος
  15 G* Ασάμ G3588 ο G1622 έκτος G* Δαυίδ G3588 ο G1442 έβδομος
  16 G2532 και G3588 αι G79 αδελφαί αυτών G1473   G* Σαρουϊα G2532 και G* Αβιγαϊλ G2532 και G5207 υιοί G* Σαρουϊα G* Αβεσσαϊ G2532 και G* Ιωάβ G2532 και G* Ασσαήλ G5140 τρεις ούτοι G3778  
  17 G2532 και G* Αβιγαϊλ G5088 έτεκε G3588 τον G* Αμεσσά G2532 και G3962 πατήρ G* Αμεσσά G* Ιεθέρ G3588 ο G* Ισμαηλίτης
  18 G2532 και G* Χαλέβ G5207 υιός G* Εσρών G2983 έλαβε G3588 την G* Αζουβά G1135 γυναίκα G2532 και G3588 την G* Ιερειώθ G2532 και G3778 ούτοι G5207 υιοί αυτής G1473   G* Ιασάρ G2532 και G* Σουβάβ G2532 και G* Αρδών
  19 G2532 και G599 απέθανε Αζουβά G*   G2532 και G2983 έλαβεν G1438 εαυτώ G* Χαλέβ G3588 την G* Εφράθ G2532 και G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Ωρ
  20 G2532 και G* Ωρ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ουρεί G2532 και G* Ουρεί G1080 εγέννησε G3588 τον G* Βεσελεήλ
  21 G2532 και G3326 μετά G3778 τούτο G1525 εισήλθεν Εσρών G*   G4314 προς G3588 την G2364 θυγατέρα G* Μαχείρ G3962 πατρός G* Γαλαάδ G2532 και G1473 αυτός G2983 έλαβεν G1473 αυτήν G2532 και G1473 αυτός G1835 εξήκοντα G2094 ετών G1510.7.3 ην G2532 και G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Σεγούβ
  22 G2532 και G* Σεγούβ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιαείρ G2532 και G1510.7.6 ήσαν G1473 αυτώ G1501 είκοσι G2532 και G5140 τρεις G4172 πόλεις G1722 εν G3588 τη G1093 γη G* Γαλαάδ
  23 G2532 και G2983 έλαβε G* Γεσούρ G2532 και G* Αράμ G3588 τας G2968 κώμας G* Ιαείρ G1537 εξ G1473 αυτών G3588 την G* Κανάθ G2532 και G3588 τας G2968 κώμας αυτής G1473   G1835 εξήκοντα G4172 πόλεις G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Μαχείρ G3962 πατρός G* Γαλαάδ
  24 G2532 και G3326 μετά G3588 το G599 αποθανείν G* Εσρών G2064 ήλθε Χαλέβ G*   G1519 εις G* Εφραθά G2532 και G3588 η G1135 γυνή G* Εσρών G* Αβία G2532 και G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Ασοώρ G3962 πατέρα G* Θεκωέ
  25 G2532 και G1510.7.6 ήσαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ιεραμεήλ G4416 πρωτοτόκου G* Εσρών G3588 ο G4416 πρωτότοκος G* Ραμ G2532 και G* Βουνά G2532 και G* Αρόν G2532 και G* Ασώμ G2532 και G* Αχιάν
  26 G2532 και G1510.7.3 ην G1135 γυνή G2087 ετέρα G3588 τω G* Ιεραμεήλ G2532 και G3686 όνομα αυτή G1473   G* Αταρά G3778 αύτη G3384 μήτηρ G* Ανάμ
  27 G2532 και G1510.7.6 ήσαν G5207 υιοί G* Ραμ G4416 πρωτοτόκου G* Ιεραμεήλ G* Μαάς G2532 και G* Ιαμίν G2532 και G* Ικάρ
  28 G2532 και G1510.7.6 ήσαν G5207 υιοί G* Ιανάμ G* Σεμεεί G2532 και G* Ιαδά G2532 και G5207 υιοί G* Σεμεεί G* Ναδάβ G2532 και G* Αβισούρ
  29 G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G1135 γυναικί G* Αβισούρ G* Αβιήλ G2532 και G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Αβάν G2532 και G3588 τον G* Μωλίδ
  30 G2532 και G5207 υιοί G* Ναδάβ G* Σελέδ G2532 και G* Ωφείμ G2532 και G599 απέθανε Σελέδ G*   G3756 ουκ G2192 έχων G5043 τέκνα
  31 G2532 και G5207 υιοί G* Ωφείμ G* Ιεσσουεί G2532 και G5207 υιοί G* Ιεσσουεί G* Σισάν G2532 και G5207 υιοί G* Σισάν G* Ουλαϊ
  32 G2532 και G5207 υιοί G* Ιαδά G80 αδελφού G* Σεμεϊ G* Ιέθερ G2532 και G* Ιωναθάν G2532 και G599 απέθανεν Ιέθερ G*   G3756 ουκ G2192 έχων G5043 τέκνα
  33 G2532 και G5207 υιοί G* Ιωναθάν G* Φαλάτ G2532 και G* Ζεζά G3778 ούτοι G1510.7.6 ήσαν G5207 υιοί G* Ιεραμεήλ
  34 G2532 και G3756 ουκ ήσαν G1510.7.6   G3588 τω G* Σισάν υιοί G5207   G237.1 αλλ΄ η G2364 θυγατέρες G2532 και G3588 τω G* Σισά G3816 παις Αιγύπτιος G*   G2532 και G3686 όνομα G1473 αυτώ G* Ιερεέ
  35 G2532 και G1325 έδωκε Σισάν G*   G3588 την G2364 θυγατέρα αυτού G1473   G3588 τω G* Ιερεέ G3816 παιδί αυτού G1473   G1519 εις G1135 γυναίκα G2532 και G5088 έτεκεν G1473 αυτώ G3588 τον G* Εθί
  36 G2532 και G* Εθί G1080 εγέννησε G3588 τον G* Νάθαν G2532 και G* Νάθαν G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ζαβάδ
  37 G2532 και G* Ζαβάδ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Εφαέλ G2532 και G* Αφαέλ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ωβήδ
  38 G2532 και G* Ωβήδ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιηού G2532 και G* Ιηού G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αζαρίαν
  39 G2532 και G* Αζαρίας G1080 εγέννησε G3588 τον G* Αλλάς G2532 και G* Αλλάς G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελεασά
  40 G2532 και G* Ελεασά G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σασαμεί G2532 και G* Σασαμεί G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαλλούμ
  41 G2532 και G* Σαλλούμ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιακεμίαν G2532 και G* Ιακεμίας G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελισαμά
  42 G2532 και G5207 υιοί G* Χαλέβ G80 αδελφού G* Ιερεμαήλ G* Μουσά G3588 ο G4416 πρωτότοκος αυτού G1473   G1473 αύτος G3962 πατήρ G* Ζηφ G2532 και G5207 υιοί G* Μαρισά G3962 πατρός G* Χεβρών
  43 G2532 και G5207 υιοί G* Χεβρών G* Κορέ G2532 και G* Θαπφουά G2532 και G* Ρωκήμ G2532 και G* Σαμά
  44 G* Σαμά δε G1161   G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ραάμ G3962 πατέρα G* Ιερεκάμ G2532 και G* Ρωκήμ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαμαϊ
  45 G2532 και G5207 υιός G* Σαμαϊ G* Μαών G2532 και G* Μαών G3962 πατήρ G* Βηθσούρ
  46 G2532 και G* Γεφά G3588 η G3825.1 παλλακή G* Χαλέβ G5088 έτεκε G3588 τον G* Ωρών G2532 και G3588 τον G* Μουσή G2532 και G3588 τον G* Γαζήζ G2532 και G* Ωρών G1080 εγέννησε G3588 τον G* Γαζάς
  47 G2532 και G5207 υιοί G* Ιαδί G* Ρειγμά G2532 και G* Ιωθάμ G2532 και G* Γεισών G2532 και G* Φαλέ G2532 και G* Γεφά G2532 και G* Σαάφ
  48 G2532 και G3588 η G3825.1 παλλακή G* Χαλέβ G* Μααχά G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαβάβ G2532 και G3588 τον G* Θαρανά
  49 G2532 και G1080 εγέννησε G* Σαάφ G3962 πατέρα G* Μεδμηνά G2532 και G3588 τον G* Σουϊ G3962 πατέρα G* Μαχβανά G2532 και G3962 πατέρα G* Γαββαά G2532 και G2364 θυγάτηρ G* Χαλέβ G* Οξά
  50 G3778 ούτοι G1510.7.6 ήσαν G5207 υιοί G* Χαλέβ G5207 υιοί G* Ωρ G4416 πρωτοτόκου G* Εφραθά G* Σωβάλ G3962 πατήρ G* Καριαθιαρείμ
  51 G* Σαμαά G3962 πατήρ G* Βηλεέμ G* Αρήφ G3962 πατήρ G* Βηθγεδδώρ
  52 G2532 και G1510.7.6 ήσαν G5207 υιοί G3588 τω G* Σωβά G3962 πατρί G* Καριαθιαρείμ G* Αραά G2532 και G* Αισύ G2532 και G* Αμανήθ
  53 G2532 και G* Ουμασφααί G4172 πόλις G* Ιαϊρ G* Αιθαλίμ G2532 και G* Μιφιθίμ G2532 και G* Ησαμαθίμ G2532 και G* Ημασαραϊμ G1537 εκ G3778 τούτων G1831 εξήλθον G3588 οι G* Σαρααθί G2532 και G3588 ο G* Εσταολί
  54 G2532 και G5207 υιοί G* Σαλμά G* Βηθλεέμ G2532 και G* Νετωφαθεί G* Αταρώθ G3624 οίκου G* Ιωάβ G2532 και G2255 ήμισυ G3588 της G* Μαναθί G3588 ο G* Σαραϊ
  55 G2532 και G3965 πατριαί G1122 γραμματέων G2730 κατοικούντες G1722 εν G* Ιαβίς G* Θαραθείν G* Σαμαθείν G* Σουχαθείμ G3778 ούτοι G3588 οι G* Κιναίοι G3588 οι G2064 ελθόντες G1537 εξ G* Αιμάθ G3962 πατρός G3624 οίκου G* Ρηχάβ