1 Chronicles 2

PBG(i) 1 Cić są synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, i Juda, Isaschar i Zabulon, 2 Dan, Józef, i Benjamin, Neftali, Gad i Aser. 3 Synowie Judy: Her, i Onan, i Sela. Ci trzej urodzili mu się z córki Sui Chananejskiej. Ale Her, pierworodny Judy, był złym przed oczyma Pańskiemi; przetoż go zabił. 4 Tamar zasię, niewiastka jego, urodziła mu Faresa i Zarę. Wszystkich synów Judowych pięć. 5 Synowie Faresowi: Hesron i Hamuel. 6 Synowie zaś Zary: Zamry, i Etan, i Heman, i Chalkol, i Darda; wszystkich tych było pięć. 7 Asynowie Zamrego: Charmi, wnuk Acharowy, który zamięszanie uczynił w Izraelu, zgrzeszywszy kradzieżą rzeczy przeklętych. 8 Asynowie Etanowi: Azaryjasz. 9 A synowie Esronowi, którzy mu się urodzili: Jerameel, i Ram, i Chalubaj. 10 Ale Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, książęcia synów Judzkich. 11 A Naason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Booza. 12 A Booz spłodził Obeda, a Obed spłodził Isajego. 13 A Isaj spłodził pierworodnego swego Elijaba, i Abinadaba wtórego, i Samma trzeciego. 14 Natanaela czwartego, Raddaja piątego. 15 Ozema szóstego, Dawida siódmego. 16 A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej. 17 A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk. 18 A Kaleb, syn Hesronowy, spłodził z Azubą, małżonką swoją, i z Jeryjotą synów. A ci byli synowie jego: Jeser, i Sobab, i Ardon. 19 A gdy umarła Azuba, pojął sobie Kaleb Esratę, która mu urodziła Hura. 20 A Hur spłodził Ury, a Ury spłodził Besaleela. 21 Potem wszedł Hesron do córki Machyra, ojca Galaadowego, a pojął ją, będąc w sześćdizesiąt lat; która mu urodziła Seguba. 22 A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej. 23 Bo wziął Giessurytom, i Assyryjczykom wsi Jairowe, i Kanat z miasteczkami jego, sześćdziesiąt miast. To wszystko pobrali synowie Machyra, ojca Galaadowego. 24 A gdy umarł Hesron w Kaleb Efrata, tedy żona Hesronowa Abija porodziła mu Assura, ojca Tekui. 25 Byli też synowie Jerameelowi, pierworodnego Hesronowego: Pierworodny Ram, po nim Buana, i Oren, i Osem z Abii. 26 Miał także drugą żonę Jerameel, imieniem Atara; ta jest matka Onamowa. 27 Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar. 28 Byli też synowie Onamowi: Semaj, i Jada, a synowie Semejego: Nadad i Abisur; 29 A imię żony Abisurowej Abihail, która mu urodziła Achobbana i Molida. 30 Synowie Nadabowi: Saled i Affaim; lecz Saled umarł bez potomstwa. 31 A synowie Affaimowi Jesy; a synowie Jesy Sesan, a córka Sesana Achialaj. 32 A synowie Jady, brata Semejego, Jeter i Jonatan; ale Jeter umarł bez potomstwa. 33 A synowie Jonatanowi: Falet i Zyza. Cić byli synowie Jerameelowi. 34 Lecz nie miał Sesan synów, jedno córki; miał też Sesan sługę Egipczanina, imieniem Jeracha. 35 I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja. 36 Etaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada. 37 A Zabad spłodził Efijala, a Efijal spłodził Obeda. 38 A obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azaryjasza. 39 A Azaryjasz spłodził Helesa, a Heles spłodził Elasa. 40 A Elas spłodził Sysmaja, a Sysmaj spłodził Selluma. 41 A Sellum spłodził Ikamijasza, a Ikamijasz spłodził Elisama. 42 A synowie Kaleba, brata Jerameelowego: Mesa pierworodny jego, który był ojcem Zyfejczyków i synów Maresy, ojca Hebrowowego. 43 A synowie Hebronowi: Kore i Tafua, i Rechem, i Semma. 44 A Semma spłodził Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem spłodził Sammajego. 45 A Sammaj był synem Maonowym, a Maon był ojcem Betsurczyków. 46 Efa też, założnica Kalebowa, urodziła Harana, i Moze, i Giezeza; a Haran spłodził Giezeza. 47 A synowie Jachdajowi: Regiem, i Jotam, i Giesan, i Falet, i Efa, i Saaf, 48 Założnica zaś druga Kalebowa Maacha urodziła Sabera, i Tyrchana. 49 A żona Saafowa urodziła ojca Madmeńczyków, i Sewa, ojca Machbeńczyków, i ojca Gabaończyków; a córka Kalebowa była Achsa. 50 Cić byli synowie Kaleba, syna Hurowego, pierworodnego Efraty: Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków. 51 Salma, ojciec Betlehemczyków, Charef, ojciec Betgaderczyków. 52 Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty. 53 A domy Karyjatyjarymskie były Jetrejczycy, i Futejczycy, i Sematejczycy, i Maserejczycy, z których też poszli Saraitowie, o Estaolitowie. 54 A synowie Salmy: Betlehemczycy, i Netofatczycy, ozdoby domu Joabowego, i połowa Manachaty, ojca Sorygo. 55 A domy pisarzów mieszkających w Jabez: Tyryjatejczycy, Symatejczycy, Suchatejczycy. Cić są Cynejczycy, którzy poszli z Hemata, ojca domu Rechabowego.