Genesis 31:41

ABP_GRK(i)
  41 G3778 ταύτά G1473 μοι G1501 είκοσιν G2094 έτη G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G1722 εν G3588 τη G3614 οικία σου G1473   G1398 εδούλευσά G1473 σοι G1180 δεκατέσσαρα G2094 έτη G473 αντί G3588 των G1417 δύο G2364 θυγατέρων G1473 σου G2532 και G1803 εξ G2094 έτη G1722 εν G3588 τοις G4263 προβάτοις σου G1473   G2532 και G3884 παρελογίσω G3588 τον G3408 μισθόν μου G1473   G1176 δέκα G285.1 αμνάσιν