Genesis 31

ABP_GRK(i)
  1 G191 ήκουσε G1161 δε G* Ιακώβ G3588 τα G4487 ρήματα G3588 των G5207 υιών G* Λάβαν G3004 λεγόντων G2983 είληφεν Ιακώβ G*   G3956 πάντα G3588 τα G3588 του G3962 πατρός ημών G1473   G2532 και G1537 εκ G3588 των G3588 του G3962 πατρός ημών G1473   G4160 πεποίηκε G3956 πάσαν G3588 την G1391 δόξαν ταύτην G3778  
  2 G2532 και G1492 είδεν Ιακώβ G*   G3588 το G4383 πρόσωπον G3588 του G* Λάβαν G2532 και G2400 ιδού G3756 ουκ ην G1510.7.3   G4314 προς G1473 αυτόν G5616 ωσεί G5504 χθες G2532 και G5154 τρίτην G2250 ημέραν
  3 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G4314 προς G* Ιακώβ G654 αποστρέφου G1519 εις G3588 την G1093 γην G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G2532 και G1519 εις G3588 την G1074 γενεάν σου G1473   G2532 και G1510.8.1 έσομαι G3326 μετά G1473 σου
  4 G649 αποστείλας G1161 δε G* Ιακώβ G2564 εκάλεσε G* Λείαν G2532 και G* Ραχήλ G1519 εις G3588 το G3977.1 πεδίον G3739 ου G1510.7.3 ην G3588 τα G4168 ποίμνια
  5 G2532 και G2036 είπεν G1473 αυταίς G3708 ορώ εγώ G1473   G3588 το G4383 πρόσωπον G3588 του G3962 πατρός υμών G1473   G3754 ότι G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G4314 προς G1473 εμού G5613 ως G5504 χθες G2532 και G5154 τρίτην G2250 ημέραν G3588 ο δε G1161   G2316 θεός G3588 του G3962 πατρός μου G1473   G1510.7.3 ην G3326 μετ΄ G1473 εμού
  6 G2532 και G1473 αυταί G1161 δε G1492 οίδατε G3754 ότι G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G2479 ισχύϊ μου G1473   G1398 δεδούλευκα G3588 τω G3962 πατρί υμών G1473  
  7 G3588 ο G1161 δε G3962 πατήρ υμών G1473   G3878.1 παρεκρούσατο G1473 με G2532 και G236 ήλλαξε G3588 τον G3408 μισθόν μου G1473   G3588 των G1176 δέκα G286 αμνών G2532 και G3756 ουκ G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G3588 ο G2316 θεός G3588 του G3962 πατρός μου G1473   G2554 κακοποιήσαί G1473 με
  8 G1437 εάν G3779 ούτως G2036 είπη G3588 τα G4164 ποικίλα G1510.8.3 έσται G1473 σου G3408 μισθός G2532 και G5088 τέξεται G3956 πάντα G3588 τα G4263 πρόβατα G4164 ποικίλα G1437 εάν δε G1161   G2036 είπη G3588 τα G3022 λευκά G1510.8.3 έσται G1473 σου G3408 μισθός G2532 και G5088 τέξεται G3956 πάντα G3588 τα G4263 πρόβατα G3022 λευκά
  9 G2532 και G851 αφείλετο ο θεός G3588   G2316   G3956 πάντα G3588 τα G2934 κτήνη G3588 του G3962 πατρός υμών G1473   G2532 και G1325 έδωκέ G1473 μοι αυτά G1473  
  10 G2532 και G1096 εγένετο G2259 ηνίκα G1461.1 ενεκίσσων G3588 τα G4263 πρόβατα G1722 εν G1064 γαστρί G2983 λαμβάνοντα G2532 και G1492 είδον G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς μου G1473   G1473 αυτά G1722 εν G3588 τω G5258 ύπνω G2532 και G2400 ιδού G3588 οι G5131 τράγοι G2532 και G3588 οι G2919.1 κριοί G305 αναβαίνοντες G1909 επί G3588 τα G4263 πρόβατα G2532 και G3588 τας G137.1 αίγας G1258.1 διάλευκοι G2532 και G4164 ποικίλοι G2532 και G4699.2 σποδοειδείς G4473.1 ραντοί
  11 G2532 και G2036 είπέ G1473 μοι G3588 ο G32 άγγελος G3588 του G2316 θεού G2596 καθ΄ G5258 ύπνον G* Ιακώβ G1473 εγώ δε G1161   G2036 είπα G5100 τι G1510.2.3 εστι
  12 G2532 και G2036 είπεν G308 ανάβλεψον G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς σου G1473   G2532 και G1492 ίδε G3588 τους G5131 τράγους G2532 και G3588 τους G2919.1 κριούς G305 αναβαίνοντας G1909 επί G3588 τα G4263 πρόβατα G2532 και G3588 τας G137.1 αίγας G1258.1 διαλεύκους G2532 και G4164 ποικίλους G2532 και G4699.2 σποδοειδείς G4473.1 ραντούς G3708 εώρακα γαρ G1063   G3745 όσα G1473 σοι G* Λάβαν G4160 ποιεί
  13 G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G3708 οφθείς G1473 σοι G1722 εν G5117 τόπω G2316 θεού G3739 ου G218 ήλειψάς G1473 μοι G1563 εκεί G4739.1 στήλην G2532 και G2172 ηύξω G1473 μοι G1563 εκεί G2171 ευχήν G3568 νυν G3767 ουν G450 ανάστηθι G2532 και G1831 έξελθε G1537 εκ G3588 της G1093 γης ταύτης G3778   G2532 και G565 άπελθε G1519 εις G3588 την G1093 γην G3588 της G1078 γενέσεώς σου G1473  
  14 G2532 και G611 αποκριθείσαι G* Ραχήλ G2532 και G* Λεία G2036 είπον G1473 αυτώ G3361 μη έστιν G1510.2.3   G1473 ημίν G2089 έτι G3310 μερίς G2228 η G2817 κληρονομία G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G3588 του G3962 πατρός ημών G1473  
  15 G3756 ουχ G5613 ως G3588 αι G245 αλλότριαι G3049 λελογίσμεθα G1473 αυτώ G4097 πέπρακε γαρ G1063   G1473 ημάς G2532 και G2719 κατέφαγε G2603.2 καταβρώσει G3588 το G694 αργύριον ημών G1473  
  16 G3956 πάντα G3588 τον G4149 πλούτον G2532 και G3588 την G1391 δόξαν G3739 ην G851 αφείλετο G3588 ο G2316 θεός G3588 του G3962 πατρός ημών G1473   G1473 ημίν έσται G1510.8.3   G2532 και G3588 τοις G5043 τέκνοις ημών G1473   G3568 νυν G3767 ουν G3745 όσα G1473 σοι είρηκεν G2046   G3588 ο G2316 θεός G4160 ποίει
  17 G450 αναστάς G1161 δε G* Ιακώβ G2983 έλαβε G3588 τας G1135 γυναίκας αυτού G1473   G2532 και G3588 τα G3813 παιδία αυτού G1473   G1909 επί G3588 τας G2574 καμήλους
  18 G2532 και G520 απήγαγε G3956 πάντα G3588 τα G5224 υπάρχοντα αυτού G1473   G2532 και G3956 πάσαν G3588 την G643.1 αποσκευήν αυτού G1473   G3739 ην G4046 περιεποιήσατο G1722 εν G3588 τη G* Μεσοποταμία G2532 και G3956 πάντα G3588 τα αυτού G1473   G565 απελθείν G4314 προς G* Ισαάκ G3588 τον G3962 πατέρα αυτού G1473   G1519 εις G1093 γην G* Χαναάν
  19 G* Λάβαν δε G1161   G3634.2 ώχετο G2751 κείραι G3588 τα G4263 πρόβατα αυτού G1473   G2813 έκλεψε G1161 δε G* Ραχήλ G3588 τα G1497 είδωλα G3588 του G3962 πατρός αυτής G1473  
  20 G2928 έκρυψε G1161 δε G* Ιακώβ G* Λάβαν G3588 τον G* Σύρον G3588 του G3361 μη G312 αναγγείλαι G1473 αυτώ G3754 ότι G590.2 αποδιδράσκει
  21 G2532 και G590.2 απέδρα G1473 αυτός G2532 και G3588 τα G1473 αυτού πάντα G3956   G2532 και G1224 διέβη G3588 τον G4215 ποταμόν G2532 και G3729 ώρμησεν G1519 εις G3588 το G3735 όρος G* Γαλαάδ
  22 G312 ανηγγέλη δε G1161   G* Λάβαν G3588 τω G* Σύρω G3588 τη G2250 ημέρα G3588 τη G5154 τρίτη G3754 ότι G590.2 απέδρα Ιακώβ G*  
  23 G2532 και G3880 παραλαβών G3956 πάντας G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G3326 μεθ΄ G1438 εαυτού G1377 εδίωξεν G3694 οπίσω G1473 αυτού G3598 οδόν G2250 ημερών G2033 επτά G2532 και G2638 κατέλαβεν G1473 αυτόν G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G* Γαλαάδ
  24 G2064 ήλθε G1161 δε G3588 ο G2316 θεός G4314 προς G* Λάβαν G3588 τον G* Σύρον G2596 καθ΄ G5258 ύπνον G3588 την G3571 νύκτα G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G5442 φύλαξαι G3379 μή ποτε G2980 λαλήσης G4314 προς G* Ιακώβ G4190 πονηρά
  25 G2532 και G2638 κατέλαβε Λάβαν G*   G3588 τον G* Ιακώβ G* Ιακώβ δε G1161   G4078 έπηξε G3588 την G4633 σκηνήν αυτού G1473   G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G* Λάβαν δε G1161   G2476 έστησε G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G* Γαλαάδ
  26 G2036 είπε G1161 δε G* Λάβαν G3588 τω G* Ιακώβ G5100 τι G4160 εποίησας G2444 ινατί G2931 κρυφή G590.2 απέδρας G2532 και G2829.1 εκλοποφόρησάς G1473 με G2532 και G520 απήγαγες G3588 τας G2364 θυγατέρας μου G1473   G5613 ως G163.1 αιχμαλώτιδας G3162 μαχαίρα
  27 G2532 και G1487 ει G312 ανήγγειλάς G1473 μοι G1821 εξαπέστειλα G302 αν G1473 σε G3326 μετά G2167 ευφροσύνης G2532 και G3326 μετά G3451 μουσικών G2532 και G5178.2 τυμπάνων G2532 και G2788 κιθάρας
  28 G2532 και G3756 ουκ G515 ηξιώθην G2705 καταφιλήσαι G3588 τα G3813 παιδία μου G1473   G2532 και G3588 τας G2364 θυγατέρας μου G1473   G3568 νυν G1161 δε G875.2 αφρόνως G4238 έπραξας
  29 G2532 και G3568 νυν G2480 ισχύει G3588 η G5495 χειρ μου G1473   G2554 κακοποιήσαί G1473 σε G3588 ο δε G1161   G2316 θεός G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G5504 χθες G2036 είπε G4314 προς G1473 με G3004 λέγων G5442 φύλαξον G4572 σεαυτόν G3379 μή ποτε G2980 λαλήσης G3326 μετά G* Ιακώβ G4190 πονηρά
  30 G3568 νυν G3767 ουν G4198 πεπόρευσαι G1939 επιθυμία γαρ G1063   G1937 επεθύμησας G565 απελθείν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G3588 του G3962 πατρός σου G1473   G2444 ινατί G2813 έκλεψας G3588 τους G2316 θεούς μου G1473  
  31 G611 αποκριθείς δε G1161   G* Ιακώβ G2036 είπε G3588 τω G* Λάβαν G2036 είπα γαρ G1063   G3379 μή ποτε G851 αφέλη G3588 τας G2364 θυγατέρας σου G1473   G575 απ΄ G1473 εμού G2532 και G3956 πάντα G3588 τα G1699 εμά
  32 G2532 και G2036 είπεν Ιακωβ G*   G3844 παρ΄ G3739 ω αν G302   G2147 εύρης G3588 τους G2316 θεούς σου G1473   G3756 ου ζήσεται G2198   G1726 εναντίον G3588 των G80 αδελφών ημών G1473   G1921 επίγνωθι G5100 τι G1510.2.3 εστι G3844 παρ΄ G1473 εμοί G3588 των G4674 σων G2532 και G2983 λάβε G2532 και G3756 ουκ G1921 επέγνω G3844 παρ΄ G1473 αυτώ G3762 ουδέν G3756 ουκ G1492 ήδει G1161 δε G* Ιακώβ G3754 ότι G* Ραχήλ G3588 η G1135 γυνή αυτού G1473   G2813 έκλεψεν G1473 αυτούς
  33 G1525 εισελθών δε G1161   G* Λάβαν G2045 ηρεύνησεν G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G* Λείας G2532 και G3756 ουχ G2147 εύρεν G2532 και G1831 εξήλθεν G1537 εκ G3588 του G3624 οίκου G* Λείας G2532 και G2045 ηρεύνησε G3588 τον G3624 οίκον G* Ιακώβ G2532 και G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω G3588 των G1417 δύο G3814 παιδισκών G2532 και G3756 ουχ G2147 εύρεν G1525 εισήλθε δε G1161   G2532 και G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G* Ραχήλ
  34 G* Ραχήλ δε G1161   G2983 έλαβε G3588 τα G1497 είδωλα G2532 και G1685 ενέβαλεν G1473 αυτά G1519 εις G3588 τα G4522.1 σάγματα G3588 της G2574 καμήλου G2532 και G1940 επεκάθισεν G1473 αυτοίς
  35 G2532 και G2036 είπε G3588 τω G3962 πατρί αυτής G1473   G3361 μη G917 βαρέως G5342 φέρε G2962 κύριε G3756 ου δυνησομαι G1410   G450 αναστήναι G1799 ενώπιόν G1473 σου G3754 ότι G3588 τα G2596 κατ΄ G1479.1 εθισμόν G3588 των G1135 γυναικών G1473 μοι εστίν G1510.2.3   G2045 ηρεύνησε G1161 δε G* Λαβαν G1722 εν G3650 όλω G3588 τω G3624 οίκω G2532 και G3756 ουχ G2147 εύρε G3588 τα G1497 είδωλα
  36 G3710 ωργίσθη G1161 δε G* Ιακώβ G2532 και G3164 εμαχέσατο G3588 τω G* Λάβαν G611 αποκριθείς δε G1161   G* Ιακώβ G2036 είπε G3588 τω G* Λάβαν G5100 τι G3588 το G92 αδίκημά μου G1473   G2532 και G5100 τι G3588 το G265 αμάρτημά μου G1473   G3754 ότι G2614 κατεδίωξας G3694 οπίσω G1473 μου
  37 G2532 και G3754 ότι G2045 ηρεύνησας G3956 πάντα G3588 τα G4632 σκεύη G3588 του G3624 οίκου μου G1473   G5100 τι G2147 εύρες G575 από G3956 πάντων G3588 των G4632 σκευών G3588 του G3624 οίκου σου G1473   G5087 θες G5602 ώδε G1799 ενώπιον G3588 των G80 αδελφών σου G1473   G2532 και G3588 των G80 αδελφών μου G1473   G2532 και G1651 ελεγξάτωσαν G303.1 αναμέσον G3588 των G1417 δύο G1473 ημών
  38 G3778 ταύτά G1473 μοι G1501 είκοσιν G2094 έτη G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G3326 μετά G1473 σου G3588 τα G4263 πρόβατά σου G1473   G2532 και G3588 αι G137.1 αίγές σου G1473   G3756 ουκ G815.1 ητεκνώθησαν G2919.1 κριούς G3588 των G4263 προβάτων σου G1473   G3756 ου G2719 κατέφαγον
  39 G2340.1 θηριάλωτον G3756 ουκ G5342 ενήνοχά G1473 σοι G1473 εγώ G660.1 απετίννυον G3844 παρ΄ G1683 εμαυτού G2809 κλέμματα G2250 ημέρας G2532 και G2809 κλέμματα G3571 νυκτός
  40 G1096 εγενόμην G3588 της G2250 ημέρας G4776.2 συγκαιόμενος G3588 τω G2738 καύματι G2532 και G3588 τω G3801.1 παγετώ G3588 της G3571 νυκτός G2532 και G868 αφίστατο G3588 ο G5258 ύπνος G1473 μου G575 από G3588 των G3788 οφθαλμών μου G1473  
  41 G3778 ταύτά G1473 μοι G1501 είκοσιν G2094 έτη G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G1722 εν G3588 τη G3614 οικία σου G1473   G1398 εδούλευσά G1473 σοι G1180 δεκατέσσαρα G2094 έτη G473 αντί G3588 των G1417 δύο G2364 θυγατέρων G1473 σου G2532 και G1803 εξ G2094 έτη G1722 εν G3588 τοις G4263 προβάτοις σου G1473   G2532 και G3884 παρελογίσω G3588 τον G3408 μισθόν μου G1473   G1176 δέκα G285.1 αμνάσιν
  42 G1508 ει μη G3588 ο G2316 θεός G3588 του G3962 πατρός μου G1473   G* Αβραάμ G2532 και G3588 ο G5401 φόβος G* Ισαάκ G1510.7.3 ην G1473 μοι G3568 νυν G302 αν G2756 κενόν με G1473   G1821 εξαπέστειλας G3588 την G5014 ταπείνωσίν μου G1473   G2532 και G3588 το G2873 κοπον G3588 των G5495 χειρών μου G1473   G1492 είδεν ο θεός G3588   G2316   G2532 και G1651 ήλεγξέ G1473 σε G5504 χθες
  43 G611 αποκριθείς δε G1161   G* Λάβαν G2036 είπε G3588 τω G* Ιακώβ G3588 αι G2364 θυγατέρες G2364 θυγατέρες μου G1473   G2532 και G5207 υιοί G5207 υιοί μου G1473   G2532 και G3588 τα G2934 κτήνη G2934 κτήνη μου G1473   G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G1473 συ G3708 οράς G1699 εμά εστι G1510.2.3   G2532 και G3588 των G2364 θυγατέρων μου G1473   G5100 τι G4160 ποιήσω G3778 ταύταις G4594 σήμερον G2228 η G3588 τοις G5043 τέκνοις G1473 αυτών G3739 οις G5088 έτεκον
  44 G3568 νυν G3767 ουν G1204 δεύρο G1303 διαθώμεν G1242 διαθήκην G1473 εγώ G2532 και G1473 συ G2532 και G1510.8.3 έσται G1519 εις G3142 μαρτύριον G303.1 αναμέσον G1473 εμού G2532 και G1473 σου
  45 G2983 λαβών G1161 δε G* Ιακώβ G3037 λίθον G2476 έστησεν G1473 αυτόν G4739.1 στήλην
  46 G2036 είπε G1161 δε G* Ιακώβ G3588 τοις G80 αδελφοίς αυτού G1473   G4816 συλλέγετε G3037 λίθους G2532 και G4816 συνέλεξαν G3037 λίθους G2532 και G4160 εποίησαν G1015 βουνόν G2532 και G2068 έφαγον G1563 εκεί G1909 επί G3588 του G1015 βουνού
  47 G2532 και G2564 εκάλεσεν G1473 αυτόν G* Λάβαν G1015 βουνός G3588 της G3140 μαρτυρίας G3588 ο δε G1161   G* Ιακώβ G2564 εκάλεσεν G1473 αυτόν G1015 βουνός G3144 μάρτυς
  48 G2036 είπε G1161 δε G* Λάβαν G3588 ο G1015 βουνός ούτος G3778   G3140 μαρτυρεί G303.1 αναμέσον G1473 εμού G2532 και G1473 σου G4594 σήμερον G1223 διά G3778 τούτο G2564 εκλήθη G3588 το G3686 όνομα G3588 του G5117 τόπου G1015 βουνός G*   G3140 μαρτυρεί
  49 G2532 και G3588 η G3706 όρασις G3739 ην G2036 είπεν G1896 επείδοι ο θεός G3588   G2316   G303.1 αναμέσον G1473 εμού G2532 και G1473 σου G3754 ότι G868 αποστησόμεθα G2087 έτερος G575 από G3588 του G2087 ετέρου
  50 G1487 ει G5013 ταπεινώσεις G3588 τας G2364 θυγατέρας μου G1473   G1487 ει G2983 λάβης G1135 γυναίκας G1909 επί G3588 ταις G2364 θυγατράσι μου G1473   G3708 όρα G3762 ουθείς G3326 μεθ΄ G1473 ημών G1510.2.3 εστιν G3708 ορων G3588 ο G2316 θεός G3144 μάρτυς G3342 μεταξυ G1473 εμού G2532 και G3342 μεταξύ G1473 σου
  51 G2532 και G2036 είπε Λάβαν G*   G3588 τω G* Ιακώβ G2400 ιδού G3588 ο G1015 βουνός ούτος G3778   G2532 και G3588 η G4739.1 στήλη G3739 ην G2476 έστησα G303.1 αναμέσον G1473 εμού G2532 και G1473 σου
  52 G3140 μαρτυρεί G3588 ο G1015 βουνός ούτος G3778   G2532 και G3588 η G4739.1 στήλη G3739 ην G2476 έστησα G1473 αυτή G3140 μαρτυρει G1437 εάν τε γαρ G5037   G1063   G1224 διαβώ G1473 εγώ G4314 προς G1473 σε G3366 μήδε G1473 συ G1224 διαβής G4314 προς G1473 με G3588 τον G1015 βουνόν τούτον G3778   G2532 και G3588 την G4739.1 στήλην ταύτην G3778   G1909 επί G2549 κακία
  53 G3588 ο G2316 θεός G* Αβραάμ G2532 και G3588 ο G2316 θεός G* Ναχώρ G2919 κρινεί G303.1 αναμέσον G1473 ημών
  54 G2532 και G3660 ώμοσεν Ιακώβ G*   G2596 κατά G3588 του G5401 φόβου G3588 του G3962 πατρός αυτού G1473   G* Ισαάκ G2532 και G2380 έθυσε G2378 θυσίαν G1722 εν G3588 τω G3735 όρει G2532 και G2564 εκάλεσε G3588 τους G80 αδελφούς αυτού G1473   G2532 και G2068 έφαγον G2532 και G4095 έπιον G2532 και G2837 εκοιμήθησαν G1722 εν G3588 τω G3735 όρει
  55 G450 αναστάς G1161 δε G* Λάβαν G4404 τοπρωϊ G2705 κατεφίλησε G3588 τους G5207 υιούς G2532 και G3588 τας G2364 θυγατέρας G1473 αυτού G2532 και G2127 ευλόγησεν G1473 αυτούς G2532 και G654 αποστραφείς Λάβαν G*   G565 απήλθεν G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον αυτού G1473