Romans 5:15

  5:15   235 αλλ΄ But 3756 ουχ shall not 5613 ως as 3588 το the 3900 παράπτωμα transgression, 3779 ούτως so 2532 και also be 3588 το the 5486 χάρισμα favor? 1487-1063 ει γαρ For if 3588 τω in the 3588 του [2of the 1520 ενός 3one 3900 παραπτώματι 1transgression] 3588 οι the 4183 πολλοί many 599 απέθανον died, 4183 πολλώ to many 3123 μάλλον more 3588 η the 5484 χάρις favor 3588 του   2316 θεού of God 2532 και and 3588 η the 1431 δωρεά gift 1722 εν by 5484 χάριτι favor 3588 τη in the favor 3588 του of the 1520 ενός one 444 ανθρώπου man * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ 1519 εις to 3588 τους the 4183 πολλούς many 4052 επερίσσευσε abounded.