Romans 5:16

  5:16   2532 και And 3756 ουχ shall not 5613 ως as 1223 δι΄ by 1520 ενός one man 264 αμαρτήσαντος having sinned 3588 το the 1434 δώρημα gift be by one man? 3588-3303-1063 το μεν γαρ For indeed the 2917 κρίμα judgment 1537 εξ of 1520 ενός one 1519 εις was unto 2631 κατάκριμα condemnation, 3588-1161 το δε but the 5486 χάρισμα favor 1537 εκ of the 4183 πολλών many 3900 παραπτωμάτων transgressions 1519 εις was unto 1345 δικαίωμα justice.