Romans 1:13

  1:13   3756 ου [2I do not 2309 θέλω 3want 1161 δε 1But] 1473 υμάς you 50 αγνοείν to be ignorant, 80 αδελφοί brethren, 3754 ότι for 4178 πολλάκις often 4388 προεθέμην I purposed 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 υμάς you, 2532 και and 2967 εκωλύθην was restrained 891 άχρι as far as 3588 του   1204 δεύρο until now, 2443 ίνα that 5100 τινά [2some 2590 καρπόν 3fruit 2192 σχω 1I should have] 2532 και also 1722 εν among 1473 υμίν you, 2531 καθώς as 2532 και also 1722 εν among 3588 τοις the 3062 λοιποίς rest 1484 έθνεσιν of the nations.