Psalms 43:2

  43:2   3754 ότι For 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 2316 θεός God 2901.1-1473 κραταίωμά μου of my fortification. 2444 ινατί Why did 683 απώσω you thrust 1473 με me away? 2532 και And 2444 ινατί why 4658.1 σκυθρωπάζων [2looking downcast 4198 πορεύομαι 1do I go] 1722 εν during 3588 τω the 1570.2 εκθλίβειν squeezing 3588 τον by the 2190 εχθρόν enemy?