Psalms 139:11-16

  139:11   2532 και And 2036 είπα I said, 686 άρα Surely 4655 σκότος darkness 2662 καταπατήσει shall trample 1473 με me; 2532 και even 3571 νυξ the night 5462 φωτισμός was illumination 1722 εν for 3588 τη   5172-1473 τρυφή μου my luxury;   139:12   3754 ότι for 4655 σκότος darkness 3756 ου will not 4654 σκοτισθήσεται be made darkness 575 από with 1473 σου you; 2532 και and 3571 νυξ night 5613 ως as 2250 ημέρα day 5461 φωτισθήσεται shall be given light; 5613 ως as 3588 το   4655-1473 σκότος αυτής its darkness, 3779 ούτως so 2532 και also 3588 το   5457-1473 φως αυτής its light.   139:13   3754 ότι For 1473 συ you 2932 εκτήσω acquired 3588 τους   3510-1473 νεφρούς μου of my kidneys; 482 αντελάβου you took hold of 1473 μου me 1537 εκ from out of 1064 γαστρός the womb 3384-1473 μητρός μου of my mother.   139:14   1843 εξομολογήσομαί I will make acknowledgment 1473 σοι to you, 3754 ότι for 5398.1 φοβερώς fearfully 2298.1 εθαυμαστώθης you caused wonder; 2297 θαυμάσια the wonders 3588 τα   2041-1473 έργα σου of your works; 2532 και and 3588 η   5590-1473 ψυχή μου my soul 1097 γινώσκει knows 4970 σφόδρα exceedingly.   139:15   3756 ουκ [2were not 2928 εκρύβη 3hidden 3588 το   3747-1473 οστούν μου 1My bones] 575 από from 1473 σου you, 3739 ο which 4160 εποίησας you made 1722 εν in 2931 κρυφή secret; 2532 και and 3588 η   5287-1473 υπόστασίς μου my essence 1722 εν in 3588 τοις the 2737 κατωτάτοις lowermost parts 3588 της of the 1093 γης earth.   139:16   183.1-1473 ακατέργαστόν μου [3my unfinished state 1492 είδον 2saw 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου 1Your eyes]; 2532 και and 1909 επί on 3588 το   975-1473 βιβλίον σου your scroll 3956 πάντες all men 1125 γραφήσονται shall be written. 2250 ημέραι Days 4111 πλασθήσονται were shaped, 2532 και and 3762 ουθείς no one 1722 εν among 1473 αυτοίς them.