Psalms 139:11

  139:11   2532 και And 2036 είπα I said, 686 άρα Surely 4655 σκότος darkness 2662 καταπατήσει shall trample 1473 με me; 2532 και even 3571 νυξ the night 5462 φωτισμός was illumination 1722 εν for 3588 τη   5172-1473 τρυφή μου my luxury;