Psalms 115:18

  115:18   235 αλλ΄ But 1473 ημείς we 3588 οι the 2198 ζώντες living, 2127 ευλογήσομεν we shall bless 3588 τον the 2962 κύριον lord 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon.