Psalms 110:3

  110:3   3326 μετά With 1473 σου you 3588 η is the 746 αρχή sovereignty 1722 εν in 2250 ημέρα the day 3588 της   1411-1473 δυνάμεώς σου of your power, 1722 εν with 3588 ταις the 2987 λαμπρότησι brightness 3588 των   39-1473 αγίων σου of your holy ones. 1537 εκ From out of 1064 γαστρός the womb 4253 προ before 2193.1 Εωσφόρου the morning star 1080 εγέννησά I engendered 1473 σε you.