Numbers 5:30

  5:30   2228 η or 444 άνθρωπος a man 3739 ο who 1437 εάν ever 1904 επέλθη should have [3come 1909 επ΄ 4upon 1473 αυτόν 5him 4151 πνεύμα 1a spirit 2206.1 ζηλώσεως 2of jealousy], 2532 και and 2206 ζηλώση should be jealous 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού of his wife, 2532 και and 2476 στήση should stand 3588 την   1135-1473 γυναίκα αυτού his wife 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και then 4160 ποιήσει [3shall do 1473 αυτή 4to her 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest] 3956 πάντα all 3588 τον   3551-3778 νόμον τούτον this law.