Nehemiah 9:32

  9:32   2532 και And 3568 νυν now, 3588 ο O 2316-1473 θεός ημών our God, 3588 ο the 2478 ισχυρός strong, 3588 ο the 3173 μέγας great, 3588 ο the 2900 κραταιός fortified 2532 και and 5398 φοβερός fearsome; 5442 φυλάσσων guarding 3588 την   1242-1473 διαθήκην σου your covenant, 2532 και and 3588 το   1656-1473 έλεός σου your mercy; 3361 μη do not let 3642.1 ολιγωθήτω your attention be lessened 1799 ενώπιόν before 1473 σου you 3956 πας concerning all 3588 ο the 3449 μόχθος trouble 3739 ος which 2147 εύρεν found 1473 ημάς us, 2532 και and 3588 τους   935-1473 βασιλείς ημών our kings, 2532 και and 3588 τους   758-1473 άρχοντας ημών our rulers, 2532 και and 3588 τους   2409-1473 ιερείς ημών our priests, 2532 και and 3588 τους   4396-1473 προφήτας ημών our prophets, 2532 και and 3588 τους   3962-1473 πατέρας ημών our fathers, 2532 και and 1722 εν among 3956 παντί all 3588 τω   2992-1473 λαώ σου your people 575 από from 2250 ημερών the days 935 βασιλέων of the kings * Ασσούρ of Assyria, 2532 και and 2193 έως until 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day!