Nehemiah 5:5

  5:5   2532 και And 3568 νυν now 5613 ως [2is as 4561 σαρξ 3the flesh 80-1473 αδελφών ημών 4of our brethren 4561-1473 σαρξ ημών 1our flesh]; 5613 ως as 5207-1473 υιοί αυτών their sons 5207-1473 υιοί ημών our sons; 2532 και and 2400 ιδού behold, 1473 ημείς we are 2616 καταδυναστεύομεν tyrannizing over 3588 τους   5207-1473 υιούς ημών our sons 2532 και and 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας ημών our daughters 1519 εις selling them for 1401 δούλους servants, 2532 και and 1510.2.6 εισίν there are 575 από some of 2364-1473 θυγατέρων ημών our daughters 2616 καταδυναστευόμεναι being tyrannized already; 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 1411 δύναμις power to redeem them 5495-1473 χειρών ημών by our hands, 2532 και for 68-1473 αγροί ημών our fields 2532 και and 290-1473 αμπελώνες ημών our vineyards 3588 τοις belong to the 1784 εντίμοις important ones.