Nehemiah 5:16

  5:16   2532 και And 1722 εν in 2041 έργω the work 3588 του of the 5038 τείχους wall 3778 τούτων [2these things 2902 εκράτησα 1I repaired]. 68 αγρόν [3fields of land 3756 ουκ 1I did not 2932 εκτησάμην 2acquire], 2532 και and 3588 τα   3808-1473 παιδάριά μου my servants 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 4863 συνηγμένοι ones gathering 1563 εκεί were there 1223 διά for 3588 το   2041 έργον work.