Matthew 25:18

  25:18   3588-1161 ο δε And the 3588 το [2the 1520 εν 3one 2983 λαβών 1one receiving], 565 απελθών having gone forth 3736 ώρυξεν dug 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη ground, 2532 και and 613 απέκρυψε concealed 3588 το the 694 αργύριον money 3588 του   2962-1473 κυρίου αυτού of his master.