Matthew 13:29

  13:29   3588-1161 ο δε And he 5346 έφη said, 3756 ου No, 3379 μήποτε lest 4816 συλλέγοντες gathering 3588 τα the 2215 ζιζάνια tares 1610 εκριζώσητε you should root out 260 άμα together 1473 αυτοίς with them 3588 τον the 4621 σίτον grain.