Leviticus 22:5

  22:5   2228 η or 3748 όστις who 302 αν ever 680 άψηται should touch 3956 παντός any 2062 ερπετού [2reptile 169 ακαθάρτου 1unclean], 3739 ο which 3392 μιανεί should defile 1473 αυτόν him, 2228 η or 1909 επ΄ come upon 444 άνθρωπον a man 1722 εν in 3739 ω which 3392 μιανεί he shall defile 1473 αυτόν him 2596 κατά according to 3956 πάσαν any 167-1473 ακαθαρσίαν αυτού of his uncleanness;