Judges 1:16

  1:16   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ιωθώρ of Jothor 3588 του the * Κιναίου Kenite, 3995 πενθερού father-in-law * Μωυσή of Moses, 305 ανέβησαν ascended 1537 εκ from out of 3588 της the 4172 πόλεως city 3588 των of the 5404 φοινίκων palms 4314 προς to 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ιούδα of Judah, 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness * Ιούδα of Judah, 3588 την the one 1510.6 ούσαν being 1722 εν in 3588 τω the 3558 νότω south 1909 επί upon 2600 καταβάσεως the descent * Αράδ of Arad; 2532 και and 4198 επορεύθησαν they went 2532 και and 2730 κατώκησαν dwelt 3326 μετά with 3588 του the 2992 λαού people.