Joshua 6:24

  6:24   2532 και And 3588 η the 4172 πόλις city 1714 ενεπρήσθη was burned 1722 εν by 4442 πυρί fire 4862 συν with 3956 πάσι all 3588 τοις the things 1722 εν in 1473 αυτή it. 4133 πλην Except 694 αργυρίου silver 2532 και and 5553 χρυσίου gold 2532 και and 3956 παντός all 5475 χαλκού brass 2532 και and 4604 σιδήρου iron 1325 έδωκαν they yielded up 1519 εις unto 2344 θησαυρόν the treasury 1533 εισενεχθήναι to be carried in.