Joshua 6:22

  6:22   2532 και And 3588 τοις to the 1417 δύο two 3495 νεανίσκοις young men 3588 τοις   2684 κατασκοπεύσασι spying out 3588 την the 1093 γην land, 2036-* είπεν Ιησούς Joshua said, 1525 εισέλθατε You enter 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house 3588 της of the 1135 γυναικός woman, 3588 της the 4204 πόρνης harlot, 2532 και and 1806 εξαγάγετε lead 1564-1473 εκείθεν αυτήν her from there, 2532 και and 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1510.2.3 εστίν is 1473 αυτή with her, 5613 ως as 3660 ωμόσατε you swore by an oath 1473 αυτή to her!