Joshua 5:4

  5:4   2532 και And 3778 ούτος this 3588 ο is the 3056 λόγος account 3739 ον for which 4059-3588-* περιέτεμεν ο Ιησούς Joshua circumcised 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people, 3588 οι the ones 1607 εκπορευόμενοι coming forth 1537 εξ from * Αιγύπτου Egypt. 3588 το [2the 732.1 αρσενικόν male 3956 πάντες 1All] 435 άνδρες men 4171 πολέμου of war 3588 οι   599 απέθανον that died 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way 1831-1473 εξελθόντων αυτών of their coming forth 1537 εκ from 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt,