Joshua 2:5

  2:5   5613-1161 ως δε But as 3588 η the 4439 πύλη gate 2808 εκλείετο was locked 1722 εν in 3588 τω the 4655 σκότει darkness, 2532 και and 3588 οι the 435 άνδρες men 1831 εξήλθον went forth, 3756 ουκ I do not 1987 επίσταμαι know 4226 που where 4198 πεπόρευνται they went. 2614 καταδίωξατε You pursue 3694 οπίσω after 1473 αυτών them! 2532 και and 2638 καταλήψεσθε you shall overtake 1473 αυτούς them.