Joshua 24:24

  24:24   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 4314 προς to * Ιησούν Joshua, 2962 κυρίω To the lord 3588 τω   2316-1473 θεώ ημών our God 3000 λατρεύσομεν we shall serve, 2532 και and 3588 της   5456-1473 φωνής αυτού of his voice 191 ακουσόμεθα we shall hearken.