John 18:32

  18:32   2443 ίνα that 3588 ο the 3056 λόγος word 3588 του   * Ιησού of Jesus 4137 πληρωθή should be fulfilled 3739 ον which 2036 είπε he spoke 4591 σημαίνων signifying 4169 ποίω by what 2288 θανάτω death 3195 ήμελλεν he was about 599 αποθνήσκειν to die.