John 11:49

  11:49   1520 εις [3one 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain] 1537 εξ of 1473 αυτών them, * Καϊάφας Caiaphas, 749-1510.6 αρχιερεύς ων being chief priest 3588 του   1763-1565 ενιαυτό εκείνου that year, 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 1473 υμείς You 3756 ουκ do not 1492 οίδατε know 3762 ουδέν anything;