Joel 2:20

  2:20   2532 και And 3588 τον the one 575 από from 1005 βορρά the north 1559 εκδιώξω I will drive out 575 αφ΄ from 1473 υμών you, 2532 και and 1856 εξώσω I will push 1473 αυτόν him 1519 εις into 1093 γην [2land 504 άνυδρον 1a waterless], 2532 και and 853 αφανιώ I will obliterate 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν [2sea 3588 την   4413 πρώτην 1foremost], 2532 και and 3588 τα the ones 3694-1473 οπίσω αυτού of his rear 1519 εις unto 3588 την the 2281 θάλασσαν [2sea 3588 την   2078 εσχάτην 1latter]. 2532 και And 305 αναβήσεται [2shall ascend 3588 η   4549.1-1473 σαπρία αυτού 1his rottenness], 2532 και and 305 αναβήσεται [2shall ascend 3588 ο   1026.1-1473 βρόμος αυτού 1his groaning], 3754 ότι for 3170 εμεγάλυνε he magnified 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού his works.